Skriftlig spørsmål fra Frank J. Jenssen (H) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1219 (2014-2015)
Innlevert: 25.06.2015
Sendt: 26.06.2015
Besvart: 30.06.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Frank J. Jenssen (H)

Spørsmål

Frank J. Jenssen (H): Hvordan vil en tilførsel på 42,7 mill. kroner mindre til kommunene enn Stortingets vedtak i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett fordele seg på den enkelte kommune, og hvordan vurderer departementet nytten for kommunene av et vedtak om styrking av inneværende års inntekter til kommunene som gjøres i forbindelse med nysalderingen i desember sammenlignet med om vedtaket kommer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett?

Begrunnelse

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett vedtok Stortingets flertall å styrke kommunesektorens inntekter med tilsammen 1,210 mrd. kroner (kommuner og fylkeskommuner). Et forslag fra Arbeiderpartiet innebar at man av den samlede styrkingen trakk ut 42,7 mill. kroner, begrunnet i at partiet var uenig i formålet for denne bevilgningen (dekning av engangs kostnader knyttet til ekstra saksbehandling som følge av innføring av lavere barnehagepris for familier med lav inntekt).
Videre ble det i forbindelse med forslaget henvist til at Arbeiderpartiet ville komme tilbake med økte bevilgninger til kommunesektoren i forbindelse med nysalderingen.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Spørsmål 1. Jeg gjør oppmerksom på at reduksjonen i bevilgningen knyttet til Arbeiderpartiets forslag er 41,7 mill. kroner, jf. Innst. 360 S (2014–2015) s. 94 og Prop. 119 S (2014–2015) s. 52.
Fra 1. mai 2015 er det innført et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehage. Foreldrebetalingen for første barn skal maksimalt utgjøre 6 pst. av husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt, med maksimalprisen som øvre grense. Innføringen av ordningen vil kunne medføre økte administrative utgifter i en overgangsperiode siden kommunene må tilpasse seg en ny ordning underveis i et barnehageår. Etter forslag fra regjeringen vedtok derfor Stortinget å øke kap. 571, post 60 med en engangsbevilgning på 41,7 mill. kroner ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett. Kommunevis fordeling av midlene er vedlagt.
Spørsmål 2. Økning i bevilgningene som kommer i revidert nasjonalbudsjett gir kommunene anledning til å tilpasse aktivitetsnivået for inneværende år i tråd med lokale behov. Økning i bevilgningene i nysalderingen vedtas i midten av desember. Kommunene vil derfor ikke ha tid til å tilpasse aktiviteten inneværende år som følge av en slik økning. Midlene vil styrke den økonomiske balansen for kommunene inneværende år.

Vedlegg til svar.

Lenke til vedlegg i pdf-format