Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1218 (2014-2015)
Innlevert: 25.06.2015
Sendt: 26.06.2015
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 03.07.2015 av utenriksminister Børge Brende

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): I regjeringens retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon, fastsatt ved kgl. res. 28.11.2014, heter det at nye og omlokaliserte statlige virksomheter i hovedsak skal lokaliseres utenfor Oslo.
Blir disse retningslinjene fulgt ved den planlagte flytting av Norad - direktoratet for utviklingssamarbeid?

Begrunnelse

Regjeringen fastsatte 28.11.2014 nye retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser. Det heter i retningslinjene at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordna ansvaret for å tolke og gi informasjon om retningslinjene.
I retningslinjenes formål heter at de skal medvirke til en fordeling av statlige arbeidsplasser som bidrar til å utvikle robuste arbeidsmarkeder i alle deler av landet. Det heter videre at nye og om lokaliserte statlige virksomheter i hovedsak skal lokaliseres utenfor Oslo.
Jeg forstår at Norad skal flytte fra sine nåværende lokaler i Oslo. Norad kommer som direktorat inn under retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser. Jeg går ut fra at dette følges opp i direktoratets interne prosesser med planlegging av nytt kontorsted, eventuelt at Kommunal- og moderniseringsdepartementet går inn i planprosessen ut fra sitt ansvar slik at retningslinjene forvaltes etter bestemmelsene som er gitt. Jeg imøteser statsrådens svar om dette.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Siden Norad ble etablert i 1968, har direktoratet vært lokalisert i Oslo. Norads tjenesteyting er i henhold til instruksen vesentlig rettet mot Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Lokaliseringen muliggjør effektivt og tett samarbeid.
Leiekontrakten for lokalene Norad benytter seg av går ut 31.05.2016. Derfor har Norad foretatt en anbudsprosess med det formål å skaffe nye lokaler som kan tas i bruk innen denne dato. I den forbindelse ble aktuelle behov og ulike hensyn vurdert.
Det vises forøvrig til de statlige retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon, pkt. 4, Virkeområde. Det blir slått fast i disse retningslinjene at de ikke gjelder «ved omlokalisering som følje av leigekontrakter som er utgåtte». Som nevnt er omlokaliseringen i dette tilfellet en konsekvens av at gjeldende leiekontrakt utgår.