Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1225 (2014-2015)
Innlevert: 26.06.2015
Sendt: 26.06.2015
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 01.07.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Oppholdskommunen har ansvaret for å tilrettelegge og finansiere tjenester for ekstra ressurskrevende brukere, men staten betaler 80 % av kostnadene over ca. én million kr. Dette er en fornuftig ordning helt til man skal på ferie. Feriekommunene må betale alt selv og stritter imot, dette medfører ofte at familier med f.eks. multifunksjonshemmede barn ikke kommer på ferie.
Hvordan kan statsråden gjennomgå ordningen slik at ressurskrevende mennesker har en reell mulighet til å komme seg på ferie og slippe kampen mot byråkratiet?

Begrunnelse

Dette er en høyst reell problemstilling som foreldre med barn med omfattende pleiebehov har løftet fram til meg. Rettighetene finnes, men det er ikke alltid tilstrekkelig, mange gir opp. Noen går så langt at de må engasjere advokat i disse sakene.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: I helse- og omsorgstjenesteloven slås det gjennom oppholdsprinsippet fast at "kommunene skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse og omsorgstjenester". Kommunen har slik en plikt til å yte tjenester uansett hvor personen er bosatt. Dette er en grunnleggende forutsetning for å sikre innbyggernes valgfrihet og gjelder for alle kommuner. Kommunene blir i all hovedsak finansiert gjennom de frie inntektene. I tillegg finansieres de også blant annet gjennom toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. Det er ikke egne kompenserende ordninger i kommunenes finansieringssystem for å ivareta oppholdsprinsippet.
Jeg mener derfor at rettighetene til den enkelte tjenestemottaker er godt ivaretatt gjennom lovverket, uavhengig om tjenestene er finansiert gjennom frie inntekter eller toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere. For øvrig viser jeg til omtalen av hytte- og studentkommuner i kommuneproposisjonen for 2016, kapittel 5.