Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1237 (2014-2015)
Innlevert: 30.06.2015
Sendt: 30.06.2015
Besvart: 03.07.2015 av kunnskapsminister Elisabeth Vik Aspaker

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Hvordan vil statsråden sørge for at innholdet i det nye medie- og kommunikasjonsfaget gir elevene et godt grunnlag for en mer arbeidsrelevant utdanning?

Begrunnelse

Medier- og kommunikasjonsfaget legges nå om fra å være et yrkesfag, der de aller fleste tar påbygning, til å bli et studieforberedende program i videregående opplæring. Elevene skal med dette få et bedre grunnlag for videre studier.
Utfordringer i arbeidsmarkedet og stigende ungdomsledighet understreker behovet for at undervisningen i fag som medie- og kommunikasjonsfaget er relevant for arbeidsmarkedet elevene møter ved avsluttet utdanning. Det gjelder både elever som trenger et godt grunnlag for videre studier, og elever som ønsker å gå ut i jobb etter avsluttet videregående opplæring.
I forbindelse med omleggingen av faget er det satt ned et fagplanutvalg som har som oppgave å definere det nye innholdet i faget. Verken utdanningsinstitusjonene eller bransjen er etter det undertegnede er gjort kjent med, representert i utvalget. Begge parter har imidlertid gitt innspill i høringsrunden.
Innspill fra utdanningsinstitusjonene og bransjen er viktige for å sikre at faget blir både studierelevant og arbeidsrelevant og spørsmålsstiller håper derfor at disse sentrale aktørene inkluderes i arbeidet med å definere innholdet i det nye faget.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Representanten Nybø peker på at medie- og kommunikasjonsfaget nå legges om fra å være et yrkesfag der de aller fleste tar påbygning, til å bli et studieforberedende program i videregående opplæring. Som representanten peker på er denne omleggingen begrunnet med det faktum at dette utdanningsprogrammet i praksis har vist seg å være for elever som ønsker studiekompetanse og har planer om høyere utdanning.
Utdanningsdirektoratet har i arbeidet med forslag til endringer, samarbeidet aktivt med relevante miljøer, både i arbeidslivet og i utdanningssystemet, for å sikre at omleggingen bidrar til at elever kommer ut med relevant kompetanse for videre studier og arbeid. Forslaget til struktur og fag- og timefordeling i det nye utdanningsprogrammet for medier og kommunikasjon har vært på åpen høring. På bakgrunn av høringssvarene har departementet besluttet organiseringen og at endringene skal tre i kraft fra skoleåret 2016/17.
Utdanningsdirektoratet har ansvaret for arbeidet med å utvikle nye læreplaner for programfagene som skal inngå i det nye utdanningsprogrammet. Direktoratet er nå i gang med dette, og har oppnevnt læreplangrupper som skal utvikle læreplanene. Direktoratet sørger da for å hente inn fagpersoner med mediefaglig bakgrunn og kompetanse, og jeg har tillit til at disse læreplangruppene vil bidra til at det nye utdanningsprogrammet vil fungere godt, slik at elevene får et godt grunnlag for videre studier og arbeidsliv.
Jeg kan videre opplyse representanten om at forslagene til nye læreplaner vil legges ut på høring 1. november 2015 med høringsfrist 1. februar 2016. Læreplanene fastsettes i mars 2016 for å sikre oppstart skoleåret 2016/17. Det vil da være rikelig anledning til å få innspill fra alle aktuelle miljøer og bransjer som er opptatt av medie- og kommunikasjonsfag, før departementet tar endelig stilling til forslagene.