Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1238 (2014-2015)
Innlevert: 30.06.2015
Sendt: 30.06.2015
Besvart: 02.07.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hva er den geografiske fordelingen av avtalespesialister fordelt på fylke og spesialitet, hvordan er dekningen per innbygger i de ulike spesialitetene i de ulike fylkene, og hva har helseministeren gjort for å bedre den geografiske fordelingen av avtalespesialistene?

Begrunnelse

Avtalespesialister utgjør en sentral del av spesialisthelsetjenesten, og kan i samarbeid med sykehus og kommunehelsetjeneste bidra til å gi pasienter rask og effektiv spesialisthjelp av høy kvalitet, i tillegg til kortere reisevei. Tidligere tall har vist at avtalespesialistene er geografisk svært skjevfordelt. Regjeringen Stoltenberg ba i oppdragsdokumentet til helseregionene for 2013 om en bedre geografisk fordeling av avtalespesialistene. I svar på spørsmål 15:1160 (2013-2014) til undertegnede varslet helse- og omsorgsministeren at «høsten 2014 vil anvendes til å diskutere endringer i ordningen. Det kan medføre endringer i finansieringsordninger, avtaleverk og forskrifter. Stortinget vil selvfølgelig informeres på egnet og korrekt måte om hvilke endringer som vil gjøres i ordningen. Herunder vil det fremmes lovendringsforslag dersom det blir nødvendig». Vi ber på denne bakgrunn om oppdaterte tall, og status for arbeidet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: