Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1246 (2014-2015)
Innlevert: 30.06.2015
Sendt: 30.06.2015
Besvart: 06.07.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Er det iverksatt noen helhetlig studie for å kartlegge i hvilken grad norsk virksomhet bidrar til press på de gjenværende regnskogene i verden, og hvis ikke, vil regjeringen iverksette gjennomføring av en slik utredning?

Begrunnelse

Bevaring av biologisk mangfold er blant de viktigste oppgavene vi har foran oss. Regnskogene er det mest artsrike økosystemet på landjorda, og rommer mer enn 50 prosent av verdens arter. Norge har markert seg som et internasjonalt foregangsland når det gjelder støtte til bevaringstiltak for tropisk skog, med sikte på reduserte klimagassutslipp, bevaring av biologisk mangfold og å bidra til utvikling. Derimot har vi relativt dårlig oversikt over i hvilken grad norske investeringer, herunder SPU, næringslivsengasjement og handel bidrar til det motsatte, som avskoging av verdens regnskoger. Internasjonalt vet vi at noen av viktigste årsakene til regnskogsødeleggelser er nye områder til industrielt jordbruk, plantasjer, utvinningsindustri og ulovlig hogst. Som ledd i Norges engasjement for verdens tropiske regnskoger, bør vi sikre at ikke norsk engasjement og forbruk øker belastningen på verdens gjenværende regnskogshabitater.
En av anbefalingene i NOU 2013:10 "Naturens goder" om verdien av økosystemtjenester var å gjøre en egen studie for å kartlegge virkningen av norsk virksomhet på naturmangfold utenfor våre egne landegrenser. En kartlegging av "norsk fotavtrykk" i verdens regnskoger vil være en sentral del av dette. I løpet av 2015 skal Norge, som ledd i våre forpliktelser under konvensjonen om biologisk mangfold (CBC) utarbeide en handlingsplan for biologisk mangfold.
Det kan være en god anledning å gjennomføre en slik studie i forkant av denne stortingsmeldingen.
Krav om evaluering av det vi bruker penger til, er viktig, og gjøres i stor grad. Men skal vi lykkes med et reelt positivt bidrag til å bevare verdens tropiske regnskoger, må vi også evaluere hva vi tjener penger på - med andre ord finne ut hvorvidt norsk engasjement, handel eller investeringer bidrar til avskoging.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Det er ikke iverksatt en studie for å kartlegge i hvilken grad norsk virksomhet bidrar til press på de gjenværende regnskogene i verden. Det er svært krevende, både rent praktisk og metodisk å gjennomføre analyser som identifiserer og måler miljøeffektene av grenseoverskridende økonomisk aktivitet. Kartleggingen av globale forsyningskjeder er per i dag ikke god nok, men gjennom vårt klima- og skogprosjekt arbeider vi blant annet for mer transparens. Stortingsmelding om handlingsplan for naturmangfold skal legges frem i 2015, og problemstillingen rundt økologisk fotavtrykk vil bli omtalt der.