Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1251 (2014-2015)
Innlevert: 30.06.2015
Sendt: 30.06.2015
Besvart: 03.08.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Kan statsråden spesifisere hvilke konkrete endringer den skjerpede grensekontrollen på den dansk-tyske grensen vil innebære for Danmark, og hvilken grad av kontroll Norge kan innføre langs sine grenser ved å følge samme modell som Danmark nå innfører?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg er kjent med at den nye danske utenriksminister Kristian Jensen har meddelt sin tyske kollega at Danmark vil, som det er opplyst, «øke grensekontrollen». Han har spesielt omtalt en økt kontroll med den dansk-tyske grense. Utenriksminister Jensen understreket at kontrollaktiviteten vil skje innenfor rammene av Schengenregelverket. Han opplyste videre at denne prosessen vil bli implementert i åpen dialog med EU- organene i Brussel og med nabolandene. Danske myndigheters mål med de bebudede tiltakene er opplyst å være å begrense illegal innvandring og grensekryssende kriminalitet. Det foreligger imidlertid ennå ikke fullstendige opplysninger om hvilke konkrete kontrolltiltak som tenkes iverksatt som ledd i dette initiativet, og det vil derfor ikke la seg gjøre å kommentere nærmere de konkrete konsekvensene dette vil ha for Danmarks vedkommende.
Gitt at alle tiltakene skal ligge innenfor Schengenreglene er det nærliggende å anta at det kan dreie seg om det vi hos oss omtaler som «stikkprøve baserte personkontroller i grensenære områder» Dette går ut på at politiet kan foreta personkontroller i områder i nærheten av grensepasseringssteder når det foreligger informasjon som indikerer spesiell risiko for illegal innvandring eller smuglerkriminalitet over grensen. Norsk politi har også dette konseptet som ledd i sitt arbeid for å forebygge og avdekke ulovlig innvandring og annen kriminalitet i nærheten av grensepasseringssteder. Jeg vil følge med på hvilke tiltak Danmark konkret vil gjennomføre og vurdere relevansen for norske forhold.
Jeg vil avslutningsvis legge til at tollmyndighetene i Norge har hjemmel i utlendingsforskriftens § 4-30 til å bistå politiet med identitetsavklaringer på utenlandske statsborgere i forbindelse med tollkontroll på selve grensen, og derved kan man bidra til å avdekke personer som ikke har lovlig opphold i Norge. Politiet har på sin side anledning etter § 21 i Utlendingsloven til å foreta identitetskontroller på territoriet.