Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1254 (2014-2015)
Innlevert: 30.06.2015
Sendt: 30.06.2015
Besvart: 03.08.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I 2014 ble det i følge samferdselsdepartementets tall krevd inn 8,5 milliarder kroner i bompenger.
Hvor mye høyere ville beløpet anslagsvis vært i 2014 uten vedtaket om sletting av bompengegjeld som ble gjort i nysalderingen av budsjettet for 2013?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Dagens regjering har igangsatt et arbeid for å redusere bompengeandelen i vegsektoren. Dette arbeidet gjenspeiles i regjeringens forslag til veg- og bompengereform, som Stortinget behandlet i juni 2015. Samtidig har regjeringen foreslått å øke den statlige andelen i flere vegprosjekter som Stortinget har behandlet i løpet av 2014/15. I disse vegprosjektene vil bilistene dermed spares for flere milliarder kroner i bompenger i årene som kommer.
Gjennom bevilgningen på 500 mill. kr til innfrielse av bompengegjeld i 2013 har regjeringen avviklet fem bompengeprosjekter med lav trafikk og høye innkrevingskostnader, jf. Prop. 21 S (2013-2014). I følge Statens vegvesens beregninger ville innkrevde bompenger i 2014 vært om lag 80-85 mill. kr høyere uten avvikling av bompengeinnkrevingen for disse fem prosjektene. Dermed har bilistene allerede begynt å spare penger sammenlignet med utviklingen som var lagt opp til av Stoltenberg II regjeringen, hvor representanten Pollestad var statssekretær. Men forskjellen vil bli mer synlige etter hvert som effekten av bompengereformen materialiseres.