Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1257 (2014-2015)
Innlevert: 30.06.2015
Sendt: 30.06.2015
Besvart: 02.07.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Helse Bergen sier det er svært trist at de er ført bak lyset av firmaet Enemonas grove underbetaling av ansatte. Statsråden har sagt at offentlige virksomheter har et spesielt ansvar for å motarbeide sosial dumping.
Er statsråden fornøyd med hvordan dette ansvaret er ivaretatt overfor Enemona, som fikk fortsette arbeidet i over en uke selv etter de siste avsløringene - og hvordan vil regjeringen bruke disse erfaringene til å innskjerpe tiltakene for å hindre at det offentlige bruker bedrifter som driver sosial dumping?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Innledningsvis vil jeg understreke at det er svært beklagelig at de ansatte i Enemona ikke har fått lønn i tråd med den kontrakten som ble inngått mellom Helse Bergen HF og Enemona. Kontrakten ble inngått i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige kontrakter, og Enemona forpliktet seg til å overholde landsoverenskomsten for elektrofag. Arbeidstilsynet og andre offentlige myndighetsorganer er nå i prosess med å klarlegge faktum i denne saken. Helse Bergen HF har imidlertid i sin reaksjon overfor Enemona lagt til grunn det faktum som er brakt frem i media, at det foreligger brudd på gjeldende regler om lønns- og arbeidsvilkår.
Helse Bergen HF holder derfor nå tilbake penger overfor Enemona, og ser på mulige løsninger som innebærer at arbeidstakerne får den lønn de har krav på. Helse Bergen HF vil aktivt søke å bidra til å sikre at arbeiderne får betalt fra Enemona i tråd med arbeidstakernes arbeidsavtale.
Helse Bergen HF ble gjort oppmerksom på forholdene den 12. juni. Det ble umiddelbart varslet til Arbeidstilsynet. Samme dag ble det sendt varsel om heving av kontrakten, med frist for besvarelse 18. juni. Heving av kontrakten var da allerede et tema av andre årsaker. Kontrakten ble formelt hevet i brev datert 23. juni. I avtalen mellom Helse Bergen HF og Enemona er det fastsatt en prosedyre knyttet til oppsigelse av kontrakt, og slik det ble vurdert av Helse Bergen HF som kontraktspart, kunne de ikke fravike denne prosedyren som nødvendigvis også må ivareta kontraktsmotpartens uttalelsesrett. Å heve en inngått kontrakt er et alvorlig virkemiddel, og før heving ble foretatt måtte nødvendigvis Helse Bergen HF foreta en grundig gjennomgang av saken for ikke å heve kontrakten på sviktende grunnlag og dermed risikere å komme i et etterfølgende erstatningsansvar overfor Enemona. Jeg vil igjen minne om at Helse Bergen HF nå holder tilbake penger, og ser på hvordan de kan bidra til at arbeidstakerne får den lønn de har krav på fra Enemona.
Når det gjelder andre del av representanten Bøhlers spørsmål – hvordan regjeringen vil bruke erfaringen fra denne saken for å hindre at det offentlige bruker bedrifter som driver sosial dumping, vil jeg peke på at det er Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvaret for de fleste av de tiltakene som er nevnt nedenfor, mens Arbeids- og sosialdepartementet har en koordinerende rolle når det gjelder bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.
Regjeringen mener at offentlig sektor, som en stor innkjøper, må gå foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Derfor utgjør offentlig innkjøp et hovedområde i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet som ble lagt frem 13. januar i år.
Det fremgår av strategien at regjeringen blant annet vil åpne for å begrense antall underleverandører i bransjer med særlig store utfordringer. Ny lovhjemmel og forskrift vil komme på plass i 2016. Regjeringen mener dessuten at det må bli enklere for privatpersoner og offentlige og private virksomheter å sjekke om leverandører er seriøse. Derfor skal det etableres en ordning, basert på nødvendige opplysninger fra sentrale myndigheter og registre, som kan gi dokumentasjon på at leverandører etterlever lover og regler. På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har Difi allerede utarbeidet en veileder for etterlevelse av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser. Veilederen er til god hjelp for de som skal sikre at krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter overholdes.
Regjeringen er opptatt av at gode regelverk skal hindre sosial dumping. Derfor har vi økt strafferammene for brudd på deler av arbeidsmiljøloven og lov om allmenngjøring av tariffavtaler. Endringene trådte i kraft 1. juli 2015.
Når det gjelder erfaringene fra denne konkrete saken, er jeg som helseminister særlig opptatt av at de regionale helseforetakene og helseforetakene trekker lærdom av den. Jeg vil dessuten be om at helseforetakene gjennomgår sine rutiner for, om nødvendig, ytterligere styrke sine fremtidige kontroller med at leverandører oppfyller kravene til lønns- og arbeidsvilkår. Videre at man gjennomgår kontraktsformuleringene i sine avtaler med leverandører for å sikre at de ansattes lønns- og arbeidsvilkår ivaretas på en best mulig måte.