Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1259 (2014-2015)
Innlevert: 03.08.2015
Sendt: 03.08.2015
Besvart: 07.08.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Vil statsråden foreta seg noe for å sørge for at saksbehandlingstiden for familiegjenforening der den ene personen kommer fra et land utenfor EØS-området blir på maksimalt 6 måneder, og i tilfellet ja, hvilke tiltak vil statsråden sette i verk?

Begrunnelse

UDI-direktøren erkjenner til avisen Vårt Land 30. juli at det tar for lang tid å få svar på søknad om familiegjenforening for ektepar der den ene personen kommer fra et land utenfor EØS-området. Det fremkommer et klart ønske om å få ned behandlingstiden til maks 6 måneder. I dag står 13000 ektepar i kø for å få sin sak behandlet, og paret som er intervjuet i avisen har fått beskjed om en saksbehandlingstid på 13 måneder.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg har stor forståelse for at lange saksbehandlingstider i utlendingsforvaltningen er en påkjenning for dem det gjelder. Saksbehandlingstidene i familieinnvandringssaker er for tiden ikke på et akseptabelt nivå. Noe over halvparten av sakene som var behandlet ved utgangen av juni 2015 var behandlet innen seks måneder.
UDI ble styrket med 30 millioner kroner til behandling av flere oppholdssaker og IKT-utvikling i 2014. Dette ble videreført i 2015. I forbindelse med revidert budsjett for 2015 ble UDI styrket med 11,3 millioner kroner knyttet til veksten i innkomne utvisningssaker og 5 millioner kroner til behandling av familieinnvandringssaker. Det er opp til UDI å finne de beste tiltakene for en mest mulig effektiv saksbehandling innenfor de rammene de har fått tildelt av Stortinget. Jeg forventer at UDI jobber kontinuerlig med å forbedre saksflyt og øke effektiviteten for å gi en forutsigbar saksbehandling.
UDI har gjennomført flere tiltak for en mer effektiv saksbehandling av familiesakene; Omorganisering av UDIs veiledningstjeneste, innføring av elektroniske meldinger (eMeldinger) til brukerne på ulike stadier i saksbehandlingsprosessen, og etablering av nye nettsider med søkeren i fokus. Det må forventes at produktiviteten går noe ned i en periode når man gjennomgår en omfattende omorganisering. Jeg mener likevel det er viktig at UDI gjennomfører tiltak som skal bidra til effektivisering på lengre sikt.
Søknader om familieinnvandring har stor variasjon i kompleksitet. UDI kategoriserer nå sakene i større grad enn tidligere og deler disse inn i forskjellige saksbehandlingsspor. Kategorisering av familieinnvandringssakene i tydelig definerte grupper gir bedre mulighet til aktiv styring av ressurser og til å foreta nødvendige prioriteringer i den daglige driften.
Jeg følger utviklingen i saksbehandlingstider gjennom styringsdialogen med UDI, og vil også etterspørre resultater av de tiltakene som er iverksatt. Jeg forventer at saksbehandlingstiden stabiliserer seg på kort sikt, samtidig som det er en målsetting med en viss nedgang i løpet av 2015.
Jeg viser for øvrig til mine skriftlige svar på spørsmål fra representantene Sivertsen (svar av 23.2.2015 på spm. nr. 632), Andersen (svar av 18.2.2015 på spm. 591) og Raja (svar av 18.2.2015 på spm. nr. 612), samt svar på spørsmål fra representant Greni i ordinær spørretime 18. mars 2015 (spm. nr. 7).