Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1261 (2014-2015)
Innlevert: 03.08.2015
Sendt: 03.08.2015
Besvart: 07.08.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva har endret seg i Afghanistan, og hvilken dialog har det vært mellom norske myndigheter og afghanske myndigheter siden februar 2015 som tilsier at det nå er trygt å returnere barnefamilier til Afghanistan?

Begrunnelse

Afghanske myndigheter reagerte i vinter sterkt på at barnefamilier ble tvangsreturnert til landet. Flyktningministeren mente da, og skal ha gjentatt dette til norsk media nå i sommer, at de opplevde situasjonen i vinter som et brudd på returavtalen mellom Norge og Afghanistan.
Tall fra Politiets utlendingsenhet viser at norske myndigheter ikke har returnert mindreårige til landet siden februar 2015.
FN sier at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan blir stadig verre. I sommer kunne de rapportere en økning på sivilt drepte fra i fjor til i år på 50 %.
Afghanistan er et land med borgerkrigslignende tilstander og stor uro.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er en løpende og konstruktiv dialog med afghanske myndigheter om retur av egne borge-re. Afghanerne har bedt om at returavtalen reforhandles, noe vi har stilt oss positive til. Vi avventer utkast til endringer i avtaleteksten fra afghansk side. Det vil si at nåværende avtale gjelder frem til ny avtale er forhandlet frem.
Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som avgjør søknader om asyl ut fra vårt gjeldende regelverk og internasjonale forpliktelser. Det er UDI og UNE som skal avgjøre om avslag på asylsøknaden og retur kan skje innenfor dette rammeverket, eller om søkerne har et beskyttelsesbehov på grunn av en utrygg sikkerhetssituasjon. UDI og UNE vurderer dette ut fra oppdatert landinformasjon om forholdene i landet til enhver tid.
Hvis en barnefamilie fyller vilkårene for beskyttelse på grunn av situasjonen på familiens hjemsted, skal UDI og UNE vurdere om familien kan henvises til å ta opphold i andre trygge områder i Afghanistan – såkalt internflukt. Dette er et grunnleggende asylrettslig prinsipp og muligheten for internflukt skal vurderes i alle slike saker.
Jeg vil påpeke at FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) åpner for retur av barnefamilier til internflukt hvis familien har et nettverk som er villig til, og i stand til, å gi genuin støtte. Etter forslag fra UDI ga departementet 30. januar i år en instruks til UDI om henvisning av barnefamilier til internflukt i Afghanistan. Det er som utgangspunkt bare rimelig å henvise barnefamilier til internflukt dersom familien har tilstrekkelig nettverk og/eller tilstrekkelige ressurser til å etablere seg og dekke familiens grunnleggende behov. UDI skal alltid foreta en konkret vurdering av barnas retursituasjon, der barnets beste skal være et grunnleggende hensyn.