Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1265 (2014-2015)
Innlevert: 04.08.2015
Sendt: 04.08.2015
Besvart: 11.08.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): I Hallingdølen, senest 01.08.15, fremkommer det at Domstolsadministrasjonen ikke vil gå videre med en samlokalisering av tingrett og jordskifterett i Hallingdal bl.a. grunnet en antatt merkostnad på 1 - 2 mill. i økte husleiekostnader, et forbausende høyt tall.
Ligger det andre premisser til grunn for dette kostnadsanslaget enn at Hallingdal tingrett og Øvre Buskerud jordskifterett fortsatt skal opprettholdes som selvstendige domstoler?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg har fått opplyst fra Domstoladministrasjonen (DA) at det har vært kontakt mellom Hallingdal tingrett, Øvre Buskerud jordskifterett, Nes kommune og Gol kommune for å innhente synspunkter på mulig samlokalisering, herunder hvilke behov domstolene ville ha. Basert på innspill om forventede arealbehov kom det frem at en samlokalisering i Hallingdal vil gi en antatt husleieøkning på mellom 1 million og 2 millioner kroner. Merutgiftene vil være avhengige av om alternativene er rene nybygg eller en kombinasjon av nybygg og rehabilitering. I tillegg til dette, vil det også være behov for investeringer i inventar og utstyr på om lag 2 millioner kroner. DA besluttet derfor å stanse prosjektet allerede i sonderingsfasen, da kostnadene ble ansett å være for høye.
For ordens skyld nevner jeg at det her var tale om en mulig samlokalisering av to selvstendige domstoler (en tingrett og en jordskifterett) og ikke en sammenslåing.