Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1267 (2014-2015)
Innlevert: 05.08.2015
Sendt: 05.08.2015
Besvart: 13.08.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Jeg ber statsråden redegjøre for sitt syn på saken etter høringsrunden.
Vil unntaket bli innført, eller har statsråden lyttet til høringsinstansene, innsett at pappakvoten er populær, viktig for barns samvær med pappa, samt avgjørende for likestillingen og kvinners yrkeskarriere, og snudd i saken?

Begrunnelse

Solbergregjeringen kuttet lengden på pappapermen fra 14 til 10 uker, til store protester. Like etter kuttet var innført la statsråden ut på høring forslag om å ytterligere kunne redusere pappakvoten. Forslaget om unntak i uttak av pappakvoten hadde høringsfrist i oktober 2014. Siden har vi ikke hørt noe om saken.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: I regjeringsplattformen og samarbeidsavtalen med Venstre og KrF står det at fedrekvoten skal settes til 10 uker og at det skal åpnes for en tillitsbasert unntaksordning. Jeg har fulgt opp dette ved å sende lovforslag til Stortinget om å sette kvotene til 10 uker, og ved å sende på offentlig høring et forslag om en ny, utvidet unntaksordning for fedre- og mødrekvoten i foreldrepengeordningen.
At kvotene ble satt til 10 uker for hver av foreldrene innebar at fellesperioden i foreldrepengeordningen økte med åtte uker. Fellesperioden er til fordeling mellom foreldrene, og en slik ordning gir dem derfor mer fleksibilitet. Fedre har fremdeles mulighet til å ta ut mer enn 10 uker dersom familien ønsker det.
Norske foreldre har i dag en unik mulighet til å kombinere familieliv og arbeidsliv. Norske kvinner har en av verdens høyeste yrkesdeltakelser og mulighet til en aktiv yrkeskarriere.
Foreldrepengeordningen er til for barna. Det er en del familier som av ulike grunner ikke har anledning til å benytte seg av hele foreldrepengeperioden. Det går ut over barnet. Vi ønsker at flere familier skal ha mulighet til å være hjemme med barnet i hele stønadsperioden. Forslaget om en unntaksordning for kvotene gir noen familier mer fleksibilitet, ved at det for enkelte, lovbestemte situasjoner gis mulighet for unntak. Det skal med andre ord ikke være fritt frem for unntak.
Jeg vil se på forslaget om en tillitsbasert unntaksordning for kvotene i foreldrepengeordningen i sammenheng med andre mulige endringer og forenklinger i regelverket. Tidsløpet for dette arbeidet vil samkjøres med IKT-moderniseringsprosjektet i NAV, som blant annet innebærer at det skal etableres en ny elektronisk selvbetjeningsløsning for foreldrepenger. Jeg vil arbeide med sikte på at alle endringer i regelverket kan iverksettes samtidig med den nye selvbetjeningsløsningen. Nærmere konkretisering av tidspunktet for når dette vil skje må jeg komme tilbake til.
Jeg har merket meg innspillene i høringsrunden, og vil ta med meg disse i det videre arbeidet med denne saken.