Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1272 (2014-2015)
Innlevert: 05.08.2015
Sendt: 06.08.2015
Besvart: 14.08.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Hva vil kunnskapsministeren gjøre med utslagene innstramningen av grunnstipendet har hatt for elever fra familier med lav inntekt?

Begrunnelse

Viser til en rekke medieoppslag som viser at innstramningene i grunnstipendet har gått utover elever fra familier med svak økonomi. Dette samsvarer dårlig med den fremstillingen Stortinget ble gitt av innstrammingen da den ble foreslått i Statsbudsjettet for 2015. I statsbudsjettet for 2015 beskrives formålet med innstramningen slik:
«Grunnstipend har til formål å gi ungdom frå familiar med særleg svak økonomi dei same sjansane som andre til å gjennomføre vidaregåande opplæring. Det er ein risiko for at trong familieøkonomi kan bli ei tilskunding for ungdom til å gå ut i ufaglært arbeid framfor å ta vidaregåande opplæring. Det er viktig for regjeringa at stipendordninga er innretta slik at ho så langt som mogleg berre kjem den reelle målgruppa til gode».
De endringene elever og familier nå opplever synes ikke å være i overenstemmelse med det regjeringen selv har beskrevet.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Som beskrevet i budsjettproposisjonen fra Kunnskapsdepartementet til Stortinget (prop. 1 S (2014-2015)) skal grunnstipendet gis til de elevene som kommer fra familier med særlig svak økonomi. For å sikre at ordningen treffer denne målgruppen er reglene endret slik at inntektene til begge foreldrene legges til grunn når man vurderer om eleven har behov for grunnstipend. Videre endres inntektsgrunnlaget fra alminnelig inntekt og formue til summen av personinntekt og netto positive kapitalinntekter. De nye inntektsgrensene er utformet med tanke på at grunnstipendet skal nå personer med lav inntekt, og det tas utgangspunkt i inntektsgrenser fastsatt i regelverket for bidragsforskudd. Dette regelverket er rettet mot familier med særlig svak økonomi og er beregnet ut fra mål på hvor store midler en person trenger til bolig, underhold, skatt mv. Sammen med innstrammingene i vilkårene for å motta grunnstipendet, ble høyeste stipendsats økt med tusen kroner per måned. Disse konkrete endringene er beskrevet i budsjettproposisjonen og vi har samtidig informert om at innstrammingen vil medføre en betydelig reduksjon i andelen mottakere. I budsjettproposisjonen ble det vist til beregninger som anslo at andelen mottakere ville bli redusert fra 40 pst. til 12 pst. Hvor mange som kommer til å motta grunnstipend for skoleåret 2015-2016 er fortsatt usikkert.
Det er ikke uventet at det blir debatt rundt en så stor innstramming når elever får beskjed om at de ikke lenger har krav på stipendet. Jeg mener likevel at omleggingen er riktig. Grunnstipendet skal nå de elevene som har størst behov for hjelp, nemlig elever med foreldre med særlig svak økonomi. Siden dette er en betydelig omlegging av grunnstipendet, er det naturlig å evaluere om utslagene har blitt slik vi ønsket.