Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1275 (2014-2015)
Innlevert: 06.08.2015
Sendt: 06.08.2015
Besvart: 18.08.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Kan justisministeren opplyse om hvor mange av hendelsene hvor politiet har truet med våpen eller avfyrt skudd som har vært knyttet til den konkrete trusselsituasjonen som er utgangspunktet for den midlertidige bevæpningen av norsk politi?

Begrunnelse

Seksjonssjef Steffen Ousdal i Politidirektoratets Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering opplyste på Dagsnytt 18 den 04.08.15 at norsk politi har truet med våpen 30 ganger i løpet i de åtte månedene hvor politiet har vært midlertidig bevæpnet, og at det i samme periode er avfyrt skudd tre ganger.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Samtykket til bevæpning av politiets innsatspersonell er basert på Politiets sikkerhetstjenestes (PST) vurdering av trusselbildet, og Politidirektoratets (POD) anmodninger om å utstyre uniformert personell med etthåndsvåpen. Felles Kontraterrorsenter ved PST har i sommer utarbeidet nye trusselvurderinger. De siste vurderingene konkluderer med at trusselnivået ikke er redusert. Militært personell, profilerte politiske beslutningstakere innenfor utenriks – og forsvarspolitikk samt politiet ble særskilt angitt som mål for angrep. PST vurderer ikke situasjonen som endret.
Jeg er opptatt av at politiet skal ha utstyr og virkemidler for øvrig som er tilpasset det aktuelle trusselbildet og de oppgavene politiet er satt til å utføre, slik at de kan ivareta både borgernes og egen sikkerhet best mulig også i forhold til mulige terrorangrep.
Siden innføring av midlertidig bevæpning den 25. november 2014 frem til 17. juli 2015, opplyser POD at de har mottatt i alt 30 innrapporterte tilfeller relatert til trussel om bruk av tjenestevåpen eller bruk av tjenestevåpen. I to av tilfellene avfyrte politiet rettet skudd mot person uten at de to involverte ble livstruende skadet, og i ett tilfelle ble det avfyrt varselskudd.
I de foregående åtte månedene uten generell bevæpning av uniformert innsats-personell, fra 1. mars 2014 til 24. november 2014, mottok POD totalt 32 innrapporterte tilfeller relatert til trussel om bruk av tjenestevåpen eller bruk av tjenestevåpen. I to av tilfellene ble det avfyrt skudd uten at involverte ble livstruende skadet.
På bakgrunn av dette kan jeg ikke se at den midlertidige bevæpningen har økt politiets bruk av våpen i oppgaveløsningen.
POD opplyser at ingen av de ovennevnte tilfellene har sammenheng med grunnlaget for ordningen med midlertidig bevæpning. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser at siden ordningen med midlertidig bevæpning ble innført 25. november 2014, har det internasjonalt blitt registrert åtte angrep, hvorav seks i Europa, hvor politiet vært primær- eller sekundærmål. Hvor mange slike angrep som har blitt avverget fordi politiet i Norge har vært bevæpnet, er vanskelig å slå fast.