Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1278 (2014-2015)
Innlevert: 06.08.2015
Sendt: 07.08.2015
Besvart: 19.08.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Røros Lufthavn holdes stengt mellom kl. 14.40 og 19.30 for at Avinor skal spare kostnader. Avinor sitt samfunnsoppdrag er å eie, drive og utvikle lufthavner for sivil sektor og en samlet flysikringstjeneste for sivil og militær sektor. I tillegg er Avinor pålagt å utføre samfunnspålagte oppgaver knyttet til ambulanseberedskap, redningstjeneste og beredskap heter det i eierskapsmeldingen for Avinor.
Vil statsråden bidra til at Røros Lufthavn oppfyller dette samfunnsoppdraget gjennom ny vurdering av dagstengt flyplass?

Begrunnelse

På tross av en sterk økning i passasjergrunnlaget fra Røros Lufthavn, har Avinor besluttet å stenge flyplassen mellom kl. 14.40 og 19.30 til tross for sterke advarsler fra lokalt hold. Avinor sitt samfunnsoppdrag omfatter i tillegg til å utvikle og drifte et landsomfattende nett av lufthavner, også å utføre samfunnspålagte oppgaver knyttet til ambulanseberedskap, redningstjeneste, samfunnstrygghet og beredskap. Etterlevelse av denne beredskapen er nå avhengig av tilkalling av lufthavnens personale på frivillig grunnlag. Det er store avstander i Fjellregionen som Røros Lufthavn dekker, og nærmeste fyllestasjon med beredskap er nå på Værnes Lufthavn.
Gjennom melding til Stortinget, Meld. St. 38 (2012-2013 om Verksemda til Avinor AS, har Stortinget drøftet Avinor sitt samfunnsoppdrag. I meldinga heter det at Avinor har et ansvar for å holde lufthavnene oppe for ambulansefly og -helikopter. I en komitemerknad heter det:

"Komiteen vil understreka at selskapet også har andre og meir spesifikt definerte og viktige samfunnsoppgåver som eigaren har fastsett: planlegging og utgreiing, forskning og utvikling, statistikk, ambulanseberedskap, tilkomst, transport til og frå lufthamnene, samfunnstryggleik og beredskap, redningstenesta og kunngjeringstenesta."

Flertallet i komiteen sier videre:

"Likeeins må dei mindre lufthamnene sikrast ein operativ standard som inneber at den viktige rolla dei har i det samla lufhamnnettet ikkje blir svekka. Mange stader i landet er også lufthamnene og rutenettet avgjerandre for busetjing og næringsliv."

Jeg mener stengingen av Røros Lufthavn på dagtid kommer i konflikt med de samfunnspålagte oppgavene Avinor er gitt og de føringer som er gitt fra Stortinget gjennom behandlingen av Meld.St. 38 (2012-2013). Det er på dette grunnlag jeg mener statsråden må gå inn i saken siden det er vanskelig å se at Avinor oppfyller sitt samfunnsoppdrag slik det er nedfelt i eierskapsmeldingen gjennom vedtaket om å stenge Røros Lufthavn store deler av dagen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen er opptatt av å utvikle god transportinfrastruktur over hele landet. Luftfart er en viktig del av dette, både mellom de største byene og i distriktene. Jeg er opptatt av at Avinor oppfyller samfunnsoppdraget på en god måte, og dagens regjering har gjennom endringer i blant annet utbyttepolitikken gitt Avinor større rom for nødvendige investeringer. Det signaliserer en kraftig vilje og ønske om å utvikle norsk luftfart.
Avinors arbeid med å kutte kostnader er viktig, fordi dette vil bidra til å opprettholde et godt transporttilbud i hele landet. Jeg konstaterer at Avinor kutter driftskostnadene på Røros lufthavn, og anser det uproblematisk så lenge en slik dagstenging ikke får konsekvenser for passasjerer, rutetrafikk eller det samfunnsoppdraget Avinor har. Åpningstidene vil også bli tilpasset til chartertrafikken.
La meg minne om at det er mulig for ambulansetrafikk å benytte lufthavnen utenfor åpningstidene. I 2013 var det totalt 8 luftambulansebevegelser på Røros, hvorav 5 av disse skjedde utenfor lufthavnens åpningstid. Avinor har også opplyst at selskapet arbeider med at helikopteroperatører skal kunne lande, hente pasienter og fylle drivstoff selv, uten at Avinors ansatte er tilstede.
Jeg er opptatt av at Avinor oppfyller samfunnsoppdraget på en god måte, og mener det er behov for en gjennomgang og utredning av ambulanseberedskapen på alle Avinors lufthavner. I januar 2015 ba jeg derfor Avinor i samarbeid med de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet om å gjennomføre et slikt prosjekt. Jeg vil komme tilbake med mine vurderinger av Avinors samfunnsoppdrag i neste eiermelding om Avinors virksomhet.