Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1280 (2014-2015)
Innlevert: 06.08.2015
Sendt: 07.08.2015
Besvart: 17.08.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Er det riktig at statlige myndigheter skal utforme detaljer i bybildet uten hensyn til verken estetikk, kulturhistorie eller lokaldemokratiet, og er det rimelig å tilsidesette et samlet utvalg og bystyre i en sak om stakitt?

Begrunnelse

Planutvalget i Lillesand kommune har to ganger enstemmig avvist protest fra Statens vegvesen mot stakittgjerder på Sandsmyra i den gamle trehusbebyggelsen. Fylkesmannen i Aust-Agder støtter imidlertid Statens vegvesen og sa nylig nei til stakittgjerder på Sandmyra av hensyn til trafikksikkerheten. I avslaget skriver fylkesmannen at kommuner ikke bør dispensere fra planer hvis en direkte berørt statlig eller regionalmyndighet har uttalt seg negativt.
Samtidig som to av husene på Sandsmyra nektes stakitt som mange av husene ellers i gata har, så fjerner vegvesenet fartshumper og trafikale hindringer. Mange av beboerne har derfor opplevd at bilene kjører fortere i området den siste tiden. Ingen av beboerne langs vegen har blitt informert eller blitt tatt med på råd om hvordan Sandsmyra best bør utformes for å få best trafikkavvikling og øke sikkerheten for de myke trafikantene.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen har som målsetting å styrke lokaldemokratiet ved å flytte mer makt og ansvar til kommunene. Vi jobber kontinuerlig med flere tiltak for å oppnå denne målsettingen. Et eksempel på dette er forslaget vi har sendt på høring om blant annet å forenkle plan- og bygningslovens dispensasjonsbestemmelser. Dette forslaget vil kunne bidra til redusert ressursbruk ved at det blir færre saker som må legges frem for berørte sektormyndigheter og fylkeskommunen. I tillegg foreslår vi klarere og enklere regler for når det kan gis dispensasjon, slik at kommunene får større handlingsrom til å gi dispensasjon for mindre tiltak som ikke berører viktige interesser. Hensynet til lokaldemokratiet vil med dette forslaget bli styrket.
I saker som kun berører lokale forhold, som for eksempel estetiske hensyn, mener jeg at kommunene skal ha et stort handlingsrom ved vurderingen av søknader om dispensasjon. Statlige myndigheter skal i slike tilfeller vise respekt for vedtak fattet av folkevalgte, og være tilbakeholdne med å overprøve vurderingen til kommunen.
Etter dagens regler er det likevel to absolutte vilkår som må være oppfylt for å kunne få dispensasjon. Dersom ikke begge vilkårene er oppfylt, kan det heller ikke gis dispensasjon. Det er først når lovens formelle vilkår er oppfylt at kommunen selv kan avgjøre om det skal gis dispensasjon eller ikke. I den forbindelse skal hensynet til det lokale selvstyret legges vekt på. Slik jeg har forstått saken i Lillesand ble dispensasjon fra plan avslått av Fylkesmannen fordi lovens vilkår for å få dispensasjon, ikke var oppfylt.
Dagens dispensasjonsbestemmer legger også begrensninger på det lokale selvstyret i saker hvor dispensasjon fra plan får betydning for ansvarsområdet til andre myndigheter. I slike situasjoner er kommunen etter plan- og bygningsloven pålagt å legge saken frem for berørte myndigheter. Dersom den statlige myndigheten går imot at det gis dispensasjon, slik tilfellet var i Lillesand kommune, så følger det direkte av loven at kommunene ikke bør gi dispensasjon. I og med at loven sier bør er det fullt ut lovlig for kommunen å gi dispensasjon, men da har den statlige myndigheten mulighet til å påklage vedtaket. Dagens regler åpner dermed for at statlige myndigheter, som for eksempel Riksantikvaren, Statens vegvesen og andre, i enkeltsaker har en viss mulighet til å påvirke hvordan bybildet ser ut. Jeg forventer imidlertid at statlige myndigheter har respekt for vedtak fattet av folkevalgte, og ikke påklager disse med mindre de etter en grundig, faglig vurdering mener at dette er helt nødvendig.
Jeg kjenner ikke detaljene i saken i Lillesand kommune utover at Statens vegvesen påklaget vedtaket om dispensasjon fordi det ville redusere trafikksikkerheten. Uten å ta stilling til saken vil jeg på generelt grunnlag si at man som et utgangspunkt bør være varsom med å dispensere fra regler som er gitt for å ivareta menneskers liv og helse. I en sak hvor avveiningen står mellom hensynet til estetikk, kulturhistorie og personsikkerhet, vil hensynet til personsikkerhet nødvendigvis måtte tillegges betydelig vekt. Når det gjelder trafikksikkerhetstiltakene som ble fjernet i Sandsmyra, har jeg fått opplyst fra Statens vegvesen at dette er gjort midlertidig i forbindelse med et pågående anleggsprosjekt. Når dette arbeidet er ferdig, vil trafikksikkerhetstiltakene komme på plass igjen.