Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1281 (2014-2015)
Innlevert: 07.08.2015
Sendt: 07.08.2015
Besvart: 18.08.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Over flere år har sykehuset i Arendal systematisk blitt bygd ned. Nå er vi som innbyggere svært bekymret bl.a. for konsekvensene av nedlegging av nyfødtintensiven. Kapasiteten ved fødeavdelinga i Kristiansand er sprengt og all dokumentasjon tyder på at kvaliteten og tryggheten på fødeavdelinga ved sykehuset i Arendal er minst like bra. Det kan se ut som om planen til sykehusledelsen er å nedbemanne kraftig i Arendal, slik at både barne- og fødeavdelinga også svekkes.
Hvordan kan helseministeren stoppe dette?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: De endringene som gjøres nå på Sørlandet sykehus, ved at nyfødtavdelingen samles i Kristiansand gjøres etter en faglig vurdering og behandling i styret for Sørlandet sykehus. Sørlandet sykehus har ingen planer om generell nedbemanning i Arendal og helseforetaket viser også til at det har vært en større prosentvis økning i antall årsverk ved sykehuset i Arendal enn ved sykehuset i Kristiansand i perioden 2011-2014, sett bort fra fellesfunksjoner. Sørlandet sykehus opplyser også at det tas sikte på å styrke aktiviteten på flere områder i Arendal, blant annet på barneseksjonen. De oppgir at det denne høsten skal etableres et nytt tilbud ved barne- og ungdomsavdelingen i Arendal med et kompetansesenter for føtalt alkoholsyndrom. Det jobbes videre for å styrke den polikliniske aktiviteten ved barneseksjonen i Arendal, som har områdeansvar for flere tilstander, eksempelvis gastroenterologi og allergologi. Seksjonen har også sterk kompetanse innenfor barnenevrologi. Det tilføres ikke flere legestillinger ved barne- og ungdomsavdelingen verken i Kristiansand eller Arendal som følge av endringen. Oppfølgingen av syke nyfødte som overføres fra Arendal til Kristiansand håndteres av de leger som er der i dag.
Jeg vil vise til at jeg gjentatte ganger har opplyst at jeg ser det som lite sannsynlig at sykehusstrukturen på Sørlandet blir endret i overskuelig framtid. Sørlandet sykehus holder ikke på med noen nedbygging av Arendal sykehus. Arendal sykehus har tvert imot fått etablert flere spesialiserte funksjoner for hele regionen som øyemedisin, fedmeoperasjoner og smertepoliklinikk. Jeg synes det er svært uheldig at representanten de Ruiter fremstiller en mindre endring i funksjonsfordelingen innenfor helseforetaket som en del av en generell nedbygging. Slik negativ omtale av sykehuset kan bidra til å skape en mer vanskelig rekrutteringssituasjon for sykehuset enn det ellers ville hatt og skaper også en unødvendig utrygghet i befolkningen.