Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1291 (2014-2015)
Innlevert: 10.08.2015
Sendt: 10.08.2015
Besvart: 17.08.2015 av finansminister Siv Jensen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Regjeringen vil styrke skattyters rettsikkerhet ved å etablere en ny faglig uavhengig landsdekkende Skatteklagenemd, som skal erstatte dagens fem regionale skatteklagenemnder. NHH har det fremste skatteøkonomi-miljøet og UiB har et sterkt støttende juridisk miljø. Geografisk avstand har også betydning for faglig integritet og uavhengighet.
Hvilke kriterier vil ministeren vektlegge ved lokalisering av den nye landsomfattende skatteklagenemd?

Begrunnelse

I en pressemelding fra finansministeren datert den 8.oktober 2014 beskrives regjeringens ønske om å styrke klagebehandlingen på skatteområdet og skatteyters rettsikkerhet ved å etablere en ny landsomfattende skatteklagenemd med eget sekretariat. Det foreslås å lovfeste at Skatteklagenemnda skal være faglig uavhengig og ikke kunne instrueres. Det skal være en samlet klagenemd for skatt og merverdiavgift. Den skal erstatte dagens fem regionale skatteklagenemder.
Det er viktig å ha et klagesystem som har legitimitet og som alle innbyggere har tillit til at skatteklagesaker får en betryggende og rettferdig behandling. Dagens ordning med at skattekontoret selv forbereder klagesakene er uheldig. Det er også en svakhet at det ikke stilles strenge krav til kompetanse av nemndsmedlemmene og inndeling i fem regioner kan gjøre det utfordrende å sikre likebehandling.
Skatt berører alle borgerne og kan ikke bare overlates til advokatselskaper. Det er viktig at Norge i tillegg til det private bevisst sikrer at vi videreutvikler et sterkt fagmiljø i akademia, spesielt innen økonomi og juss. NHH har landets sterkeste akademiske fagmiljø på økonomi og produserer hvert år ca. 30 masteroppgaver i skatteøkonomi. Men innen juss har de fleste nestorene i skatterett blitt pensjonister og nyutdannede går til privat næringsliv. Ved å lokalisere den nye skatteklagenemnda i Bergen vil man bli en del av landets fremste økonomiske fagmiljø på skatt, med god støtte fra juridisk miljø på UiB. Det vil sikre høy faglig kompetanse og geografisk avstand til beslutningstagere som vil styrke kravet om faglig uavhengighet. I tillegg vi en lokalisering i Bergen bygge opp under etablering av et sterkere tverrfaglig forskningsmiljø mellom NHH og juridisk fakultet.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Stortinget har sluttet seg til Regjeringens forslag om at det opprettes en ny landsdekkende klagenemndsordning på skatteområdet (Skatteklagenemnda), jf. Prop. 1 LS (2014–2015) og Innst. 4 L (2014-2015). Den nye skatteklagenemnda er et viktig tiltak for styrke klageordningen på skatteområdet, bedre rettsikkerheten og å styrke de skatte- og avgiftspliktiges tillit til at klagesakene blir behandlet på en tilfredsstillende måte.
Det skal opprettes et eget landsdekkende sekretariat som skal forberede sakene som skal avgjøres av Skatteklagenemnda. Sekretariatet skal administrativt ligge under Skattedirektoratet (SKD), men skal ikke kunne instrueres i faglige spørsmål. Nemndsmedlemmene vil bli oppnevnt uavhengig av sekretariatets lokalisering.
Regjeringen har besluttet at sekretariatsfunksjonen til den nye skatteklagenemnda skal lokaliseres til Stavanger. Beslutningen bygger på konkrete vurderinger av ulike alternativer for lokalisering. Vurderingen er gjennomført i tråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon av 28. november 2014. Lokaliseringsalternativene er vurdert etter kriterier som kompetanse- og rekrutteringsbehov, infrastruktur (tilgjengelighet for nemndas medlemmer), kostnadseffektivitet, effektiv oppgaveløsning og bidraget til det lokale tilbudet av arbeidsplasser.
Jeg er enig i at god fagkompetanse er en forutsetning for at den nye klagenemndsordningen skal bli vellykket, og Regjeringen har i sin vurdering lagt betydelig vekt på dette. Etter en helhetsvurdering, hvor også statens bidrag til
arbeidsplasser i ulike regionale sentra er tatt hensyn til, mener jeg Stavanger er et godt valg. Jeg er trygg på at sekretariatet vil bli bemannet med kompetente medarbeidere slik at vi oppnår målet med den nye klagenemndsordningen.