Skriftlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1295 (2014-2015)
Innlevert: 11.08.2015
Sendt: 11.08.2015
Besvart: 20.08.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Spørsmål

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF): Hva er Norges generelle holdning i PU, UDI og UNE til asyl-innvandringssaker for tamiler til Sri Lanka, og hvordan vurderer justisminister situasjonen for opposisjonelle eller andre som returneres til Sri Lanka nå i 2015?

Begrunnelse

Jeg får ulike signaler om tamiler og eventuell retur til Sri Lanka og risikoen de i forbindelse med retur opplever. Blant annet mistanke og påstander om tortur og forsvinninger.
Det skal foreligge en internasjonalt godtatt fredsavtale for Sri Lanka. Jeg regner med den stiller krav om gode rettsprosesser og oppholds- og livsvilkår i henhold til internasjonale konvensjoner og menneskerettigheter. Status for denne fredsavtalen vil trolig påvirke eventuell returavtale og saksbehandling for asylsaker mellom Norge og Sri Lanka.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som behandler alle søknader om asyl og som i samarbeid med Landinfo innhenter og systematiserer informasjon om forholdene i de enkelte land asylsøkerne kommer fra. Jeg har tillit til at UDI og UNE behandler alle asylsøknader fra Sri Lanka på en forsvarlig måte. Personer som ikke har et beskyttelsesbehov, og som heller ikke gis oppholdstillatelse på annet grunnlag, skal returnere.
For øvrig vil jeg nevne at det etter borgerkrigens slutt på Sri Lanka i 2009 har kommet svært få asylsøkere fra Sri Lanka til Norge, og at situasjonen i landet er vesentlig endret. Sri Lanka avholdt tidligere i år et demokratisk presidentvalg som ga landet en ny regjering.
Den nye presidenten har gitt positive signaler hva gjelder respekten for menneskerettigheter og behandlingen av minoriteter i landet. Utlendingsmyndighetene følger med på utviklingen i landet og vurderer praksis og enkeltsaker i lys av dette.