Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1299 (2014-2015)
Innlevert: 11.08.2015
Sendt: 12.08.2015
Besvart: 21.08.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at også småkraftressursene sikres nasjonalt eierskap, på linje med større vannkraftverk?

Begrunnelse

I en artikkel i Aftenposten 30. juli sier leder i Småkraftforeningen at mange grunneiere tvinges til å selge sine småkraftverk.
I november i fjor kjøpte det tyske selskapet Aquila kapital 33 småkraftverk fra Norsk Grønnkraft, og tidligere i år har det blitt kjent at Småkraft AS vurderes solgt.
Småkraft AS drifter 50 småkraftverk, og har ytterligere 270 utbyggingsprosjekter i 89 kommuner. De har som mål å bygge ut en produksjonskapasitet på 1,5 TWh innen 2020. En stor andel av prosjektene til Småkraft AS er ennå ikke realisert. I en situasjon hvor kjøperen kun overtar kraftverkene som er i produksjon, vil det bli mindre attraktivt å bygge ut nye kraftverk. Dette vil både medføre en betydelig verdiforringelse for 850 grunneier, og tapte skatteinntekter til kommunene.
På grunn av valutakursen og at det er attraktivt med en portefølje med fornybar kraft å vise til for å veie opp for en portefølje av fossilbasert energi, er det i stor grad utenlandske investorer som vil være mest interessert i å kjøpe norsk vannkraft fremfor norske aktører.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Offentlig eierskap til vannkraftressursene reguleres av konsolideringsmodellen, som ble vedtatt av Stortinget i 2008. Kun norske offentlige aktører, med minst 2/3 offentlig eierskap, kan få konsesjon til å erverve eiendomsrett til vannfall og vannkraftverk over 4000 naturhestekrefter. Med denne grensen som ett av elementene i konsolideringsmodellen, har private fortsatt adgang til å erverve og eie mindre vannfall og kraftverk. Slike vannfall kan erverves og bygges ut på samme vilkår av offentlige og private aktører, både norske og utenlandske.
Konsolideringsmodellen legger til grunn at småkraftverkene rettslig og reelt utgjør en egen kategori. Formålet med konsolideringsmodellens krav til offentlig eierskap ivaretas full ut uten at småkraftverkene omfattes. Offentligrettslige krav til mindre vannkraftanlegg ivaretas for øvrig gjennom vassdragskonsesjonene med vilkår om blant annet miljøhensyn, tilsyn, sikkerhet og beredskap
Dersom nasjonalt eierskap til småkraftressursene skulle sikres, måtte konsolideringsmodellen endres, og grensen for konsesjonsplikt etter industrikonsesjonsloven nedskaleres. En konsekvens av en slik endring ville være at private grunneiere ikke kunne eie mer enn 1/3 av et småkraftverk på egen grunn. Jeg ser det ikke som aktuelt å foreslå slik endringer.
Uansett kan nasjonalt eierskap til småkraftressursene sikres ved at småkraftverk som kommer for salg kjøpes av norske aktører. Jeg ser gjerne at det skjer, men det må i tilfelle skje på et rent forretningsmessig grunnlag.