Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1304 (2014-2015)
Innlevert: 12.08.2015
Sendt: 13.08.2015
Besvart: 20.08.2015 av utenriksminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Er norske myndigheter villige til å bidra med økonomisk nødhjelp for gjenoppbygging av det som er ødelagt i flommene ved kalashenes bosetting nord i Pakistan i juli/august i år?

Begrunnelse

Kalashene er en urbefolkningsgruppe i Hindukush, nordvest i Pakistan på grensen til Afghanistan.
Deres kultur er enestående, og i den anledning vurderes de å bli oppført på UNESCOS liste over verdens immaterielle kulturarv. Norske myndigheter er klar over deres særegenhet, og har gjennom ambassaden i Pakistan støttet kalashene for å bevare deres kultur.
Kalashenes særegenhet består i at de viderefører en kultur som har endret seg lite de siste årtusener. De har sitt eget språk, arkitektur, kunst, historie, før-islamske religion, festivaler knyttet til årets og livet høytider, matretter, klesstil, osv. Deriblant har kvinnene en sterk likestilt – hvilket medfører at de velger sin egen ektefelle, delta i samfunnsdebatter og har stillinger som prestinner.
Skriftlige kilder viser at i løpet av de siste 1000 årene har kalashene vært i tilbakegang både politisk og kulturelt. Dette skyldes erobringer av deres landområder og tvangskonvertering til islam. Kalashene overlever i vår tid i et marginalt miljø fordelt på tre fjelldaler og teller omkring 3800 personer fordelt på 403 husstander.
Natt til 17. juli i år ble fjellene truffet av en tordenstorm som medførte unormalt store nedbørsmengder med påfølgende ødeleggelser som kalashene aldri har opplevd tidligere.
Over 100 familier har mistet/fått ødelagt sine hus, avlinger har gått tapt, broer og veier er vasket bort, vannmøller og kraftanlegg er ødelagt m.m. I tillegg bor det en muslimsk befolkning sammen med kalashene, som teller 1023 husstander som også er berørt av flommen.
3. august ble området på nytt rammet av flom. Skadeomfanget denne gangen er ikke oppgitt.
Norske myndigheter har bidratt med midler for å dokumentere kalashenes kultur. Denne kan nå være hardt rammet ved denne flommen. Man trenger økonomisk nødhjelp for å få gjenoppbygget og erstattet det som er ødelagt og gått tapt. Økonomisk støtte nå vil være det viktigste bidraget for å ivareta ikke bare deres kultur, men også kalashenes fremtid.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Departementet er godt kjent med situasjonen i denne delen av Pakistan og de vanskeligheter som sivilbefolkningen hyppig står oppe i som en følge av årvisse flommer.
Siden storflommen i 2010 har Pakistan bygget opp den nasjonale flomberedskapen med bl.a. norsk støtte til forebyggingstiltak. Foreløpig har ikke Pakistan bedt om internasjonal humanitær bistand til den akutte flommen. Samtidig er de internasjonale humanitære aktørene som er etablert i landet i gang med nødhjelpsarbeid i de flomrammede områdene. Det skjer i samarbeid med nasjonale og lokale frivillige hjelpeorganisasjoner. Disse er helt avgjørende partnere for at nødhjelpen kan nå ut til de delene av landet der utenlandske aktører ikke har tilgang. Utenriksdepartementet bidrar med humanitære midler via Kirkens Nødhjelp til vannrensing etter flommen. Dette er det akutt behov for. Kirkens Nødhjelp har forhåndslagret utstyr i regionen og samarbeider med lokale partnere for å få utstyret distribuert til de rammede provinsene og de mest sårbare befolkningsgruppene.
Når det gjelder situasjonen for kalashene, støtter ambassaden i Islamabad den pakistanske grenen av Focus Humanitarian Assistance (FOCUS Pakistan), som er en del av Aga Khan-nettverket for utvikling. I Chitral, der kalashene bor, bidrar flere hundre frivillige fra FOCUS Pakistan med akutt nødhjelp til 600 familier. Organisasjonen gir blant annet husly, hygieneprodukter, mat, medisiner og vannrensetabletter. Organisasjonen bidrar også til helikoptertransport til landsbyer som står uten veiforbindelse etter flommen.
Utenriksdepartementet følger flomsituasjonen i Pakistan og vurderer ytterligere humanitær støtte løpende i samråd ambassaden, FN, Røde Kors og norske frivillige organisasjoner som er til stede i landet.