Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1306 (2014-2015)
Innlevert: 13.08.2015
Sendt: 13.08.2015
Besvart: 21.08.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): På denne bakgrunn vil jeg stille følgende spørsmål til statsråden:
Hva er grunnen til at Høyskolen i Østfold kommer ut med 0 flere studieplasser ved sist fordeling, og kan statsråden forsikre at manglende tildeling av flere studieplasser ikke har noen sammenheng med at Høyskolen i Østfold sa nei til å inngå i fusjonen med høyskolene i Vestfold og Buskerud?

Begrunnelse

Etter tildelingsbrev så viser det seg at Høyskolen i Østfold ikke har fått tildelt flere studieplasser for kommende år til tross for at søknadsmassen til skolen viser seg å medføre ventelister. Høyskolen i Telemark til sammenligning har fått tildelt 50 studieplasser for kommende år med mange studieplasser ledige på det såkalte resttorget. Norsk Sykepleierforbund Østfold peker også på mangelen på tildelingen til Høyskolen i Østfold i et brev og støtter kravet om flere studieplasser til Høyskolen i Østfold.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Ved behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2105 besluttet Stortinget å tildele midler til om lag 500 nye studieplasser ved universiteter og høgskoler, jf. Innst. 360 S (2014–2015) og Prop. 119 S (2014-2015) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015.
Ved fordeling av studieplasser har regjeringen lagt vekt på å bidra til å skape et omstillingsdyktig og mangfoldig næringsliv og en effektiv offentlig sektor. Hovedvekten av studieplassene ble tildelte innenfor helsefag, realfag og teknologi. Over halvparten av studieplassene ble tildelt universiteter og høgskoler på Sør-Vestlandet.
Kunnskapsdepartementet fordelte studieplasser både til institusjoner som inngår i planlagte fusjoner og til institusjoner som foreløpig ikke har planlagt fusjoner. Planer for eventuelle fusjoner har ikke vært avgjørende for fordeling av nye studieplasser i 2015.
Høgskolen i Østfold ble tildelt 110 studieplasser i 2009, 58 studieplasser i 2011 og 15 studieplasser i 2012. Flerårseffekten av studieplassene utgjør fullt utbygget til sammen 542 studieplasser. I spørsmålet sammenligner representanten Lauvås Høgskolen i Østfold med Høgskolen I Telemark. Til orientering kan jeg opplyse om at flerårseffekten av studieplassene som siden 2009 er tildelt Høgskolen i Telemark utgjør fullt utbygget til sammen 597 studieplasser. Dette inkluderer flerårseffekten av nye studieplasser tildelt i 2015.
Tildelingen over flere år viser at departementet årlig har vurdert Høgskolen i Østfold som en relevant institusjon å tildele studieplasser til. Høgskolen i Østfold ble på samme måte som en rekke andre institusjoner imidlertid ikke tildelt studieplasser i 2015.
Det er positivt at Høgskolen i Østfold har god søkning til sine studietilbud. Dette bidrar til økt konkurranse om studieplassene og gir mulighet til økt kvalitet og raskere gjennomstrømming. Kunnskapsdepartementet vil årlig vurdere behovet for eventuelt nye studieplasser til universiteter og høgskoler. Kunnskapsdepartementet vil i denne sammenhengen også vurdere å tildele nye studieplasser til Høgskole i Østfold.