Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:1307 (2014-2015)
Innlevert: 13.08.2015
Sendt: 13.08.2015
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 19.08.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Er statsministeren enig i at vi trenger et løft for kvaliteten og omfanget av god eldreomsorg i hele landet, inkludert Trondheim, og vil Statsministeren dermed sørge for å prioritere eldreomsorg, til fordel for skattekutt gjennom endringer i eiendomsskatteloven og videre kompensere for skattesvikt i norske kommuner?

Begrunnelse

Statsministeren var lørdag 8. august i Trondheim og delte sine tanker om en bedre eldreomsorg, og bekymring for hvordan byens politikere forvalter eldreomsorgen. Arbeiderpartiet i Trondheim har allerede varslet at de ønsker å øke grunnbemanningen, gjennomføre en kompetansereform, fortsette utbyggingen av sykehjemsplasser og styrke samarbeidet med frivilligheten og Livsglede for eldre.
Trondheim Arbeiderparti vil derfor bruke hver eneste ledige krone på eldreomsorg for å gjøre den enda bedre.
Det er gledelig at Statsministeren også deler disse ambisjonene.
Da er det imidlertid svært bekymringsfullt at Regjeringen med sine samarbeidspartnere unnlater å fullkompensere for skattesvikten flere kommuner, inkl. Trondheim, har opplevd. Dette utgjør mange titalls millioner kroner.
I tillegg foreslår regjeringen nå en endring av eiendomsskatteloven som for Trondheims del utgjør et inntektsbortfall på mellom 25 til 30 millioner kroner.
I sum utgjør disse to punktene millioner av ledige kroner som kunne vært brukt til å høyne kvaliteten i eldreomsorgen i landets kommuner.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen legger til rette for gode kommunale tjenester også i 2016. I kommuneproposisjonen varslet Regjeringen en realvekst i frie inntekter i 2016 på mellom 4,5 og 5 mrd. kroner. Veksten legger til rette for at kommunesektoren får økt handlingsrom i budsjettet etter at utgifter knyttet til befolkningsutviklingen og pensjon er dekket. Veksten i frie inntekter legger til rette for at kommunene kan gjøre reelle prioriteringer i tjenestene basert på lokale behov, herunder eldreomsorgen.
I Revidert nasjonalbudsjett 2015 ble skatteinntektene i kommunesektoren anslått å bli om lag 1,6 mrd. kroner lavere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2015. Kommunene har imidlertid også fått reduserte utgifter med om lag 0,3 mrd. kroner, blant annet som følge av lavere lønnsvekst. Regjeringen foreslo i Revidert nasjonalbudsjett 2015 å styrke kommuneøkonomien med 1,1 mrd. kroner. Stortinget vedtok å bevilge ytterligere 110 mill. kroner. Regjeringspartiene sammen med KrF og Venstre på Stortinget har dermed tatt hensyn til den økonomiske situasjonen i kommunene, og sørget for økte bevilgninger.
Finansdepartementet har sendt på høring forslag om å endre reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. Forslaget følger opp Sundvolden-erklæringens punkt om å fjerne eiendomsskatten på maskiner som er installert for å betjene produksjonen/virksomheten. Målet er å gjøre utskrivingen av eiendomsskatt mer forutsigbar og at eiendomsbeskatningen av verk og bruk blir mer lik eiendomsbeskatningen av andre næringseiendommer. Regjeringen vil komme tilbake til de økonomiske konsekvensene for kommunene av omleggingen i statsbudsjettet for 2017.