Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1310 (2014-2015)
Innlevert: 13.08.2015
Sendt: 14.08.2015
Besvart: 01.09.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Vil helseministeren, i lys av flere saker den siste tiden om norske kreftpasienter som på egen regning reiser til Tyskland for RCT-behandling, ta initiativ til en ny gjennomgang av den dokumenterte effekten av denne typen behandling, og muligheten for i større grad å tilby dette i Norge?

Begrunnelse

Drammens Tidende har gjennom flere reportasjer den siste måneden satt fokus på norske kreftpasienter som for egen regning reiser til Tyskland for kreftbehandlingen Regional kjemoterapi (RCT). Både Kreftforeningen og norske kreftspesialister har uttrykt skepsis mot effekten av behandlingen, og dette veier tungt. Folk skal imidlertid kunne føle seg trygg på at man får den beste behandlingen i Norge. Hvis det sprer seg et inntrykk – med rette eller urette – om at man ikke får den beste behandlingen her hjemme, så skapes det et marked som aktører av ulik seriøsitet kan profittere på. Det må norske helsemyndigheter ta på alvor. Det er viktig at Norge er åpne for nye behandlingsmuligheter og for å sende pasienter til utlandet når det er dokumenterte og kvalitetssikrede behandlingstilbud der som vi ikke tilbyr her hjemme. Jeg forutsetter at både kreftleger og helseministeren er opptatt av å gi et best mulig tilbud til norske kreftpasienter, og at det dersom det skulle vise seg at dette har dokumenterbar effekt, så må man se på dagens praksis på nytt.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er faglige vurderinger som ligger til grunn for beslutninger om hvilke behandlinger som tilbys i Norge. Dersom en behandling ikke tilbys er det som oftest fordi behandlingen anses som utprøvende og har manglende dokumentert effekt. Det kan også være at bivirkningene er så store at det ikke regnes som forsvarlig å tilby behandlingen. Dersom det ikke finnes et adekvat medisinsk tilbud i Norge har pasienten rett til behandling i utlandet. Det er her en forutsetning at helsehjelpen må kunne utføres forsvarlig av tjenesteyter i utlandet etter akseptert metode.
Forslag om innføring av nye metoder for kreftbehandling i sykehusene skal meldes inn til Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Da vil metoden vurderes grundig gjennom en metodevurdering før det fattes beslutning om metoden bør etableres som en ny behandlingsmetode i sykehusene. Dette bidrar til å sikre kvalitet og pasientsikkerhet, likeverdig tilgang til nye, virksomme metoder samt gode prioriteringer. Både leger som ønsker å benytte den nye metoden eller pasienter som ønsker at metoden skal vurderes kan sende inn forslag til metodevurdering på nyemetoder.no.
Dersom metodevurderingen viser at det ikke foreligger tilstrekkelig forskning som kan dokumentere effekt og sikkerhet, kan metoden eventuelt tilbys som utprøvende behandling. Ifølge nasjonale prinsipper skal utprøvende behandling som hovedregel tilbys gjennom kliniske studier.
Denne regjeringen har som mål å bedre finansieringen av og tilgangen til utprøvende behandling, herunder å øke omfanget av kliniske studier i Norge. Dette vil gi flere pasienter mulighet til å få tilbud om utprøvende behandling i Norge. Det er foreslått flere tiltak for å øke omfanget av og tilgangen til kliniske studier og utprøvende behandling i legemiddelmeldingen som ble lagt frem våren 2015.