Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1311 (2014-2015)
Innlevert: 14.08.2015
Sendt: 17.08.2015
Besvart: 25.08.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan helseministeren gi en oversikt over hvilke norske sykehus som i dag har 200 senger, samt hva som er snittet i de ulike landene i OECD og er ministeren enig i at konsekvensene nedleggelse av sykehus har for de prehospitale tjenestene er at det blir flere, lengre og mer krevende transporter og mener statsråden slike transporter er et like godt tilbud for pasientene som kunne vært behandlet på et fullverdig lokalsykehus?

Begrunnelse

Statsråden har i sin sykehustale i januar og gjentatte ganger siden varslet en kraftig omorganisering og sentralisering av akuttilbudet i Norge. I skriftlig svar til undertegnende 05.06.15 viser ministeren til en rapport fra 2002 som anbefaler minst 200 senger ved akuttsykehus.
I Dagens Medisin 13.08.15 uttaler Guttorm Brattebø, anestesilege og leder for de prehospitale tjenestene ved Haukeland sykehus at deres kapasitet må øke om lokalsykehusenes akuttberedskap bygges ned, det må bli flere folk i legevaktsentralene og AMK- sentralene, for å finne ut hvor pasientene skal og hvordan den skal hjelpes på veien. Flere ambulanser og mer ambulansepersonell. Brattebø sier de medisinskfaglige kravene til dette personellet vil øke fordi disse pasientene kommer til å bli dårligere i løpet av transporten.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Statistisk sentralbyrå har oversikt over antallet effektive somatiske senger ved norske sykehus. For offentlige sykehus varierer antallet fra 22 senger ved Odda sjukehus til 1576 ved Oslo universitetssykehus. Når man ser bort fra regions- og universitetssykehusene, som har høyere sengetall, har flertallet av sykehusene mellom 50 og 400 senger. Helse- og omsorgsdepartementet har ikke kjennskap til gjennomsnittlig sengetall for sykehus i OECD området.
Vi skal fortsatt ha en desentralisert sykehusstruktur i Norge med en ryggrad av akuttsykehus, selv om alle sykehus ikke trenger å ha samme innhold. Dersom det skal gjøres endringer i akuttberedskapen ved et sykehus, må det samtidig gjøres en gjennomgang og styrking av bil- båt og luftambulansetjenesten. Den må ha nødvendig kapasitet, kompetanse, utstyr og tilgjengelighet til å kunne håndtere situasjonen hvis flere pasienter må transporteres til annet sykehus.