Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1318 (2014-2015)
Innlevert: 17.08.2015
Sendt: 18.08.2015
Besvart: 21.08.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Også denne sommeren har det vært strømbrudd på Hvaler forårsaket av en seilbåt. Hafslund Nett søkte i 2012 om å bygge nytt nett. Det er søkt om både nye master med luftledninger og jordkabel. 10 000 underskrifter er samlet inn mot luftledningsalternativet.
Hvilke kriterier mener statsråden må legges til grunn når NVE fatter sin beslutning, og når kan Østfold-samfunnet regne med at avgjørelsen blir tatt?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Hafslunds konsesjonssøknad om ny 132 kV forbindelse mellom Kråkerøy og Hvaler er til konsesjonsbehandling i NVE. Tilleggssøknad har vært på høring, med frist juni 2015, men kommunene har fått utsatt frist til 8. september. Når høringen er ferdig, vil NVE sluttbehandle saken. Dersom NVEs konsesjonsvedtak blir påklaget, blir det en påfølgende klagebehandling i Olje- og energidepartementet. Det er derfor ikke mulig for meg å gå nærmere inn på denne konkrete kraftledningssaken.
Vedtak om nye kraftledningsanlegg gjøres etter energiloven. Loven skal blant annet sikre at omforming, overføring og fordeling av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt. Ytterligere kriterier for konsesjonsbehandlingen av nettanlegg, herunder prinsipper for bruk av jord- og sjøkabel, følger av nettmeldingen, Meld. St. 14 (2011-2012), og som Stortinget har sluttet seg til. Jeg vil særlig vise til meldingens omtale av prinsipper for bruk av jord- og sjøkabel på s. 82.
Som det der fremgår, skal luftledning som hovedregel velges for nett fra over 22 kV til og med 132 kV. Samtidig star det i meldingen at jord- eller sjøkabel blant annet kan velges på begrensede delstrekninger dersom:

– luftledning er teknisk vanskelig eller umulig, som ved kryssing av sjø,
– luftledning vil gi særlig store ulemper for bomiljø og nærfriluftsområder der det er knapphet på slikt areal, eller der kabling gir særlige miljøgevinster,
– kabling kan gi en vesentlig bedre totalløsning alle hensyn tatt i betraktning,
– kablingen er finansiert av nyttehavere med det formål å frigjøre arealer til for eksempel boligområder eller næringsutvikling, samtidig som bruk av kabel for øvrig er akseptabelt ut fra andre hensyn.

Den gjenstående konsesjonsbehandling skal blant annet legge til grunn de generelle føringer som jeg har vist til ovenfor.