Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1324 (2014-2015)
Innlevert: 19.08.2015
Sendt: 19.08.2015
Besvart: 26.08.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Medfører arbeidet med den nye langtidsplanen for Forsvaret, at utvidelsen og samlokaliseringen av kystvaktbasen på Sortland er kansellert?

Begrunnelse

"Det har hele tiden vært meningen at bygningsmassen på basen skulle utvides for å få plass til samtlige ansatte. Arbeidet starter i år, men vil neppe være ferdig før slutten av 2016", sa stabssjef kommandør Ottar Haugen som er nestkommanderende på basen til VOL.no den 25.01.15
Vi er nå kommet til august, men arbeidet er enda ikke startet. Uroen for Kystvakta i Nord-Norge sprer seg, det er derfor viktig å få noen avklaringer straks.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 19. august i år med spørsmål fra representanten Janne Sjelmo Nordås om arbeidet med ny langtidsplan medfører at utvidelsen og samlokalisering av kystvaktbasen på Sortland er kansellert. Det vises til bekymring knyttet til at arbeidet ved kystvaktbasen ikke har startet, og at dette medfører uro for Kystvakta i Nord-Norge. Som Stortinget tidligere er informert om i Prop. 1 S (2014-2015), tar regjeringen sikte på å legge frem en ny langtidsplan for Stortinget våren 2016. Regjeringen vil fremme forslag om en helhetlig plan for forsvarssektorens utvikling, som presenterer langsiktige forsvarspolitiske mål, oppgaver og ambisjonsnivå for forsvarssektoren, samt angir fremtidig innretning av Forsvaret med tilhørende økonomiske og strukturelle rammer. Forsvarssjefen legger frem sitt fagmilitære råd 1. oktober 2015, og dette rådet vil være et viktig innspill til regjeringens arbeid med å utforme den nye langtidsplanen. På nåværende tidspunkt er det for tidlig å si noe om hvilke konklusjoner regjeringen vil trekke knyttet til Forsvarets fremtidige baser.