Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1327 (2014-2015)
Innlevert: 19.08.2015
Sendt: 20.08.2015
Besvart: 28.08.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Vil statsråden ta initiativ til en evaluering av DSB for å sikre at direktoratet understøtter Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle, og fungerer som fag- og tilsynsorgan på det sivile samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet?

Begrunnelse

I Riksrevisjonen Dok. 3:7 (2014-215) står det:

"Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet er ikke DSB blitt evaluert siden direktoratet ble opprettet. Departementet mener det på generelt grunnlag kan være hensiktsmessig å evaluere en virksomhet som har vært i funksjon i over ti år. Dels for å vurdere om direktoratet lever opp til forutsetningene som lå til grunn for at direktoratet ble opprettet, og dels gitt utfordringene på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet, som er i stadig utvikling og endring."

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ble etablert 1. september 2003. Direktoratet forvalter brann- og eksplosjonsvernloven, el-tilsynsloven, produktkontrolloven og sivilbeskyttelsesloven. DSBs hjemmelsgrunnlag inkluderer også flere relevante forskrifter, herunder storulykkesforskriften og internkontrollforskriften. Direktoratet er etatsleder for Sivilforsvaret. I tillegg har DSB en viktig rolle i å understøtte Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle på samfunnssikkerhetsområdet med forankring i kongelig resolusjon av 15. juni 2012.
I de tolv årene som har gått siden etableringen av DSB har det vært en kontinuerlig utvikling på samfunnssikkerhetsområdet. Det globale risiko- og trusselbildet har vært og er i endring. Utfordringene er sammensatte og preget av kompleksitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er en helt sentral aktør i det nasjonale og internasjonale arbeidet.
I arbeidet med ytterligere styrking av samfunnssikkerhet og beredskap er det aktuelt å se på ansvars- og rollefordeling for flere aktører, herunder DSB. En evaluering av DSBs samfunnsoppdrag, prioriteringer og oppgaveløsning kan være aktuelt i den forbindelse.