Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1328 (2014-2015)
Innlevert: 19.08.2015
Sendt: 20.08.2015
Besvart: 26.08.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Har klima- og miljøministeren tenkt å avvikle beitenæringen langs svenskegrensen?

Begrunnelse

Viser til brev fra Fylkesmannen i Nordland datert den 13.08.15 der det blant annet står:

Klima- og Miljødepartementet har gitt Fylkesmannen i Nordland og Miljødirektoratet i oppdrag å vurdere oppfølging med effektive tapsforebyggende tiltak på østsiden av Saltdal. Tapshistorikken i området tilsier at det er nødvendig å vurdere mer omfattende tapsforebyggende tiltak enn hva som blir gjennomført i dag. I dette ligger også mulighet for omstilling av sauehold.

Saltdal er en kommune som grenser til Sverige, slik at de får både utfordringer med vandrende rovdyr fra vårt naboland og "egen" produserte rovdyr. Det samme er tilfelle for mange store beitekommuner som grenser til vårt naboland. I 2011 vedtok et enstemmig Storting rovviltforliket. Dette skulle sikre både rovdyrbestanden og dyr på beite. Rovviltforliket kom etter vedvarende uakseptable høye tap av sau og tamrein på grunn av rovdyr. Den todelte målsettingen må følges opp, i dag ser vi at forvaltningen i de prioriterte beiteområdene ikke tar tilstrekkelig hensyn til at beitedyrene skal ha forrang.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Regjeringen har ingen planer om å avvikle beitebruken langs grensen mot Sverige. Vi er opptatt av at vi skal kunne ha beitebruk også i rovviltprioriterte områder. Det er imidlertid slik at i rovviltprioriterte områder skal saueproduksjon, og andre produksjoner basert på utmarksbeite, tilpasses gjennom forebyggende tiltak og omstilling, med utgangspunkt i forekomsten av rovvilt i beiteområdet.
I rovviltforliket av 2011 ble et samlet Storting enige om at soneinndelingen skal forvaltes tydelig. Dette forutsetter at inndelingen i rovviltprioriterte områder og beiteprioriterte områder skjer på en slik måte at det er mulig å følge opp med forutsigbarhet i den praktiske forvaltningen. Denne regjeringen startet derfor tidlig en dialog med landets åtte rovviltnemnder for å få til en tydeligere soneforvaltning slik at tap av beitedyr kan reduseres, og bestandsmålene for rovdyr nås med minst mulig konflikt.
I enkelte områder har det vært en langvarig og betydelig tapssituasjon for sauenæringen. For Saltdal sitt vedkommende er det også slik at Mattilsynet har påpekt den alvorlige dyrevelferdsmessige situasjonen.
Gitt den vanskelige og krevende situasjonen i Saltdal er det viktig for meg at forvaltningen arbeider aktivt sammen med beitenæringen for å drøfte og sammen finne de beste løsningene. Jeg vil understreke at alle forebyggende tiltak, inklusiv omstilling fra sauenæring til annen landbruksproduksjon, er tilbud til den enkelte bruker, og ikke noe rovviltforvaltningen kan pålegge den enkelte beitebruker. Jeg mener derfor det er riktig at forvaltningen tar initiativ for å synliggjøre de mulighetene vi har for å finne effektive tapsforebyggende tiltak.