Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1330 (2014-2015)
Innlevert: 20.08.2015
Sendt: 21.08.2015
Besvart: 27.08.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Utbyggelsesplanene av Borg Havn i Fredrikstad innebærer at mengder med giftstoffer i elve- og havbunnen skal mudres opp og deponeres i land- og havdeponi. Nasjonale naturinteresser som blant annet Ytre Hvaler Nasjonal park vil være berørt av dette.
Kan statsråden garantere at planene ikke vil gå utover nasjonale og internasjonale forpliktelser om stans i tap av biologisk mangfold, og hva er formålet med reservat og nasjonalparker, dersom statusen ikke skal forhindre miljøskadelige inngrep i naturen?

Begrunnelse

Kystverket søker om tillatelse etter forurensningsloven og forurensningsforskriften § 22-6 til å mudre og sprenge i innseilingen til Borg havn i Fredrikstad og å deponere massene i sjø (prosjekt Borg 1 og Borg 2, 2013/2348, Miljødirektoratet).
Det er fra flere hold (blant andre Naturvernforbundet og Fredrikstad Seafood) reist bekymring om utbyggelsesplanene av Borg Havn i Fredrikstad. Tiltaket omfatter mudring av ca. 2,75 millioner kubikkmeter (m3) løsmasser og sprengning av ca. 250.000 m3 fjell. Mudring skal gjennomføres like inntil Øra naturreservat samt at det skal sprenges bort skjær like inntil Kvernskjær hummerreservat og gjøres direkte inngrep i Ytre Hvaler Nasjonalpark. Forurensede masser i tilstandsklasse IV og V vil bli levert til godkjent deponi på land. Dette utgjør ca. 465.000 m3, mens mindre forurensede masser skal dumpes i sjødeponi hvor det er to alternativer; Møkkalasset eller Svaleskjær.
Mudring og deponering vil medføre spredning av partikler og miljøgifter og kan påvirke naturmangfold, friluftsliv og fiske i den perioden tiltaket gjennomføres. Bunnsedimentene inneholder mengder med kvikksølv, TBT og PCB blant andre giftstoffer. Dette er giftstoffer som vil påvirke naturen rundt områdene hvor inngrepet skjer. Resultatet av spredningsmodellering utført av SINTEF viser at partikkelspredning fra tiltaket kan gi økt sedimentasjon i nærliggende områder.
Det ligger hele syv vernede områder i nærheten av utbyggingssonene. Disse er Fuglevikbukta naturreservat, Øra naturreservat, Gåseskjæra fuglefredningsområde, Nordre Fugleskjær biotopvernområde, Store Møkkalasset biotopvernområde, Kværnskjær hummerreservat og Ytre Hvaler Nasjonalpark. Disse biologisk og økologisk viktige områdene vil uten tvil bli påvirket av prosjektet.
Øra naturreservat har status som Ramsar-område, noe som innebærer at reservatet omfattes av en internasjonal konvensjon om vern av særlig viktige våtmarker. Store Møkkalasset biotopvernområde ligger på sin side mindre enn 1 km unna Møkkalasset sjødeponi. I Ytre Hvaler Nasjonalpark er det søkt om å sprenge vekk en grunne (Nordre Kvernskjær) ikke langt fra Kvernskjær hummerreservat.
Oppstart av mudringen planlegges sommer/ høst 2016. Kystverket søker om tillatelse til å opprettholde anleggsaktiviteten også i perioden 15. mai til 15. september, en periode hvor Miljødirektoratet på generelt grunnlag anbefaler forbud mot mudring og deponering. Arbeidene er antatt å ha en varighet på to år, men dette forutsetter 24 timers drift året rundt.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Kystverket har søkt Miljødirektoratet om tillatelse etter forurensningsloven og forurensningsforskriften til å mudre og sprenge innseilingen til Borg Havn. Kystverket har også søkt om å deponere deler av massene i sjøen. Søknaden er nå på høring. Miljødirektoratet vil etter høringen vurdere og ta stiling til søknaden om utslippstillatelse. Søknader om tillatelse etter forurensningsloven vurderes grundig, og naturmangfoldsloven og vannforskriften vil bli vurdert i den forbindelse.
Klima- og miljødepartementet viser for øvrig til at Miljødirektoratet nå har saken til behandling, og at departementet vil være klageinstans for eventuelle klager på Miljødirektoratets vedtak. Av hensyn til ryddighet i saksbehandlingen kan jeg derfor ikke uttale meg nærmere om saken nå.