Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1331 (2014-2015)
Innlevert: 21.08.2015
Sendt: 21.08.2015
Besvart: 03.09.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Ifølge Aftenposten meiner Sjef PST at landet har fått en ny normalsituasjon med eit auka trugselbilete. Justisministaren seier derimot at væpninga av politiet ikkje er en ny normalsituasjon, men midlertidig.
Kvifor har justisministeren og PST-sjefen ulik oppfatning av kva som er normalsituasjonen?

Begrunnelse

Sitatet frå sjef PST i Aftenposten 19.08.15 er "Vi ser nå ikke utviklingstrekk som endrer på det som er blitt normalbildet".

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Som Aftenposten skriver mener sjef PST at det nå er et skjerpet trusselbilde som kan vedvare over tid. Jeg kan vanskelig se at det foreligger uenighet mellom meg og Sjef PST på dette området. I så henseende viser jeg til at trusselvurderingen som utløste behovet for midlertidig bevæpning i fjor høst så omlag 12 måneder frem i tid. Endringer i trusselbildet kan inntre raskt, både i positiv og negativ retning.
Trusselbildet er ett av to hovedmomenter i vurderingen av behovet for midlertidig bevæpning. Det andre hovedmomentet er hvilke risikoreduserende tiltak som kan gjennomføres for å redusere den trusselen som fremkommer i PSTs vurderinger. Det kan være tiltak som objektsikring, beredskapsrutiner, vaktordninger, etterretning mv.
Det er Politidirektoratet som vurderer trusselbildet og iverksetter nødvendige tiltak for å møte trusselen. På bakgrunn av dagens trusselbilde, har alle politidistrikter utarbeidet ROS-analyser som viser distriktets risiko og sårbarhet i forhold til det gjeldende trusselbildet. Slike ROS-analyser er egnede verktøy for å vurdere alternative risikoreduserende tiltak, herunder tiltak som kan redusere behovet for den midlertidige bevæpningen. Etter gjennomføringen av analysen i alle landets politidistrikt og ett særorgan, anbefalte samtlige politimestere at den midlertidige bevæpningen forlenges, fordi det ikke ble funnet risikoreduserende tiltak som kunne erstatte den midlertidige bevæpningen.
I den situasjonen vi nå er inne i, mener jeg at det ville være uforsvarlig ikke å forlenge samtykket til den midlertidige bevæpningen.
Det skal imidlertid fortløpende vurderes risikoreduserende tiltak som kan bidra til å redusere behovet for midlertidig bevæpning. Politidirektoratet utreder nå, på oppdrag fra departementet, bruk av elektrosjokkvåpen som et mulig risikoreduserende tiltak.
Det er Politidirektoratet som vurderer summen av risikoreduserende tiltak opp mot trusselbildet og vurderer det faglige behovet for midlertidig bevæpning. En slik gjennomgang gjøres om lag hver åttende uke. Det er denne faglige anbefalingen, sammen med trusselvurderingen, som er grunnlaget for departementets vurdering av om det skal gis forlengelse av midlertidig bevæpning, dersom Politidirektoratet søker om det.
Politidirektoratet er bedt om å løpende vurdere kompenserende tiltak for å redusere behovet for bevæpning. Politidirektoratet har fastsatt retningslinjer for hvilke oppdrag som kan utføres ubevæpnet, men det er politimesterens ansvar å gjennomføre dette i eget politidistrikt.
Selv om den midlertidige bevæpningen er opprettholdt i lang tid, vil jeg understreke at den er midlertidig. Samtidig vil jeg understreke at det er viktig at politiet har de verktøy som er nødvendig for å sikre borgernes og innsatspersonellets trygghet.