Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1335 (2014-2015)
Innlevert: 21.08.2015
Sendt: 24.08.2015
Besvart: 31.08.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Debatten om kommunereform er blitt sentral i valgkampen. Spørsmålet om tvang er en del av debatten.
I hvilke situasjoner ser statsråden for seg at tvang kan brukes?

Begrunnelse

Fra partiene som åpner for tvang, H, Frp, KrF, V og Ap, er det gitt en rekke utsagn om når tvang kan bli aktuelt. Disse er til del sprikende, forbeholdne og utvider seg over tid.
Det fremstår uklart om tvang kun kan brukes mot små kommuner eller også mot motvillige store kommuner.
Det er uklart om kommunen som sier nei må ha en slik beliggenhet at den fysisk hindrer en sammenslåing mellom andre kommuner.
På aftenbladet.no 19. august bruker KrFs kommunalpolitiske talsperson Toskedal uttrykk som "åpenbare og hensiktsmessige grunner" som argument for tvangssammenslåing.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Da Stortinget behandlet meldingsdelen i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S (2013-2014)) sa flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, at:

"[d]ersom kommuner etter en helhetlig vurdering og etter å ha innhentet synspunkter fra sine innbyggere konkluderer med at sammenslåing ikke er aktuelt på det nåværende tidspunkt, er dette en konklusjon flertallet mener må respekteres. Unntak fra dette frivillighetsprinsippet vil likevel kunne være aktuelt i helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn".

Medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, operasjonaliserte dette ved å vise til

"[...] at ett eksempel på et slikt unntak kan være en situasjon der tre kommuner i en region støtter en sammenslåing, mens den fjerde kommunen sier nei."

Det er disse flertallsuttalelsene jeg og regjeringen legger til grunn i kommunereformen.