Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1341 (2014-2015)
Innlevert: 24.08.2015
Sendt: 24.08.2015
Besvart: 02.09.2015 av næringsminister Monica Mæland

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Det er lagret over 16 tonn brukt kjernefysisk brensel fordelt på syv lagre i Halden og på Kjeller. Over ti tonn av avfallet er ustabilt og har dårlig lagringsbestandighet. Reaktoren på Kjeller og det ustabile avfallet befinner seg i et område med høy befolkningstetthet og kraftig forventet vekst.
Hvilken strategi har statsråden for å håndtere dette avfallet på kort og lang sikt, og vil hun rydde opp i de uklare ansvarsforholdene gjennom å opprette et statlig organ med ansvar for radioaktivt avfall?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Arbeidet med håndtering av radioaktivt avfall og dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge er omfattende og har høy prioritet. Jeg vil i den forbindelse vise til mitt svar på spørsmål nr. 790 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Åsmund Aukrust fra mars i år.
Spørsmålet om håndtering og oppbevaring av brukt reaktorbrensel og annet radioaktivt avfall fra Institutt for energiteknikks (IFE) nukleære virksomhet på Kjeller og i Halden er sist vurdert i en konseptvalgutredning (KVU) som ble overlevert til meg i januar i år. KVUen skal nå kvalitetssikres eksternt gjennom KS1 før regjeringen kan ta stilling til de anbefalte løsningene for langsiktig håndtering og oppbevaring av brukt reaktorbrensel og annet radioaktivt avfall fra IFEs nukleære virksomhet. Spørsmålet vil legges fram for Stortinget for endelig investeringsbeslutning etter den andre kvalitetssikringsfasen, KS2. Disse utredningene er nødvendige for å finne gode og trygge løsninger for håndtering av det ustabile avfallet både på kort og lang sikt.
Når det gjelder spørsmålet om å opprette et statlig organ med ansvar for radioaktivt avfall, må vi ta utgangspunkt i at IFE er en selvstendig stiftelse med ansvar for egen virksomhet. Jeg vil imidlertid vise til min tidligere besvarelse på spørsmål nr. 790, med henvisning til statsbudsjettet for 2015, der det informeres om at departementet utreder et mulig driftsorgan i statlig regi for nasjonal håndtering av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall. Det fremgår der også at regjeringen vil avvente behandling av spørsmålet om etablering av et slikt driftsorgan til etter at KS1 er gjennomført.