Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1344 (2014-2015)
Innlevert: 24.08.2015
Sendt: 24.08.2015
Besvart: 31.08.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Vil regjeringen sikre at kommunene fortsatt kan ta ansvar for organiseringen av jaktlag for skadefelling av rovdyr?

Begrunnelse

Departementet har ifølge ordførerne i Tana, Nesseby og Sør-Varanger på kort varsel gjort endringer i regelverket for organisering av jakt på rovdyr som har gjort skade. Disse kommunene har lenge jobbet for å få på plass god lokal organisering for felling av rovdyr som gjør skade. Tidligere fikk kommunene penger til å ta ansvar for jaktlag hvor både kvalitet, sikkerhet og beredskap hadde fokus. Det er en krevende oppgave økonomisk og ressursmessig. De nevnte kommunene har investert mye ressurser med å få satt opp vaktordninger, opplæring, kvalitet og vedlikehold av ferdigheter. De som var med i ordningen måtte søke om å få være med, og det ble stilt krav til ukentlig skytetrening.
Da de kommunale jaktlagene var på plass, ble ifølge de berørte kommunene retningslinjene endret, ved at midler til rovviltforebyggende tiltak ikke lenger kan brukes til administrasjon eller lønn. Ergo vil kommunene ikke lenger ta på seg kostnadene og arbeidet knyttet til dette.
Når kommunene ikke har kommunale jaktlag er det bonden selv som må ta ansvar for å organisere jaktlag, men tilgjengelige midler kan kun brukes til utstyr og ikke til lønn.
Dette har ført til en krevende situasjon i en periode med mye sau som blir tatt av bjørn. For øyeblikket har SNO bidratt med jegere, men for de som er berørt er det viktig å få avklart framtidig organisering og finansiering av skadefelling.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Kommunen har ansvaret for administrasjon av de kommunale skadefellingslagene. Dette hører til de ordinære kommunale oppgavene, på lik linje med annen kommunal viltforvaltning.
Dagens regelverk vedrørende midler til å dekke utgifter knyttet til skadefellinger er nedfelt i rovviltforskriften § 9 og § 9a. Disse bestemmelsene med kommentarer gir ikke åpning for å bruke tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak for å dekke administrative kostnader i kommunen i forbindelse med kommunale eller interkommunale skadefellinger.
Midler til forebyggende eller konfliktdempende tiltak dekkes av kap 1420, post 73 på Klima- og miljødepartementets budsjett. Basert på størrelsen på søkesummene i rovviltregionen, ser vi at det allerede er stor etterspørsel etter disse midlene. Å utvide denne til andre formål vil kunne redusere muligheten til å nå de mål posten skal dekke i dag.
I rovviltforvaltningen er det viktig at vi bruker midlene mest mulig effektivt og målrettet. Å åpne for at posten kan dekke nye oppgaver og tiltak vil føre til at virkemiddelbruken innenfor posten spres og at vi får dårligere gjennomføringskraft og måloppnåelse i rovviltarbeidet.
Jeg vil derfor ikke foreslå noen endringer i regelverket på dette punktet nå.