Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1345 (2014-2015)
Innlevert: 24.08.2015
Sendt: 25.08.2015
Besvart: 31.08.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hva er statsrådens vurdering av EU-kommisjonens uttalelse til EFTA-domstolen, og hva er regjeringens posisjon i denne saken videre?

Begrunnelse

Fossumkollektivet ble brakt inn for retten ifb. med endring i arbeidsavtaler (medleverturnus). Tingretten ga i 2013 Fossumkollektivet medhold. Saken er anket, og EFTA-domstolen er v lagmannsretten bedt om en rådgivende uttalelse om lovligheten av de aktuelle turnusene. EU-kommisjonen har kommet med en rådgivende uttalelse i ankers favør. Regjeringsadvokaten har ikke levert skriftlig innlegg til EFTA-domstolen innen fristen gikk ut. Den muntlige behandlingen i EFTA-domstolen er berammet til slutten av september.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Medleverforskriften, som trådte i kraft i 2005, er gitt med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Den gir adgang til arbeidstidsordninger som avviker fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og hviletid i institusjoner for barn og ungdom med adferds- og rusproblemer. Forskriften åpner for lange sammenhengende arbeidsperioder for de av de ansatte i disse institusjonene som bor og lever sammen med beboerne. Forskriften er begrunnet i beboernes behov for stabil kontakt med de ansatte.
Medleverordninger og medleverforskriften er nylig evaluert av Fafo og Arbeidsforskningsinstituttet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet. Evalueringen 2014 viste at organisering av arbeidstiden har betydning for ungdommenes vurdering av institusjonen som et hjem. Medleverordninger bidrar på en positiv måte ved at det er færre voksne å forholde seg til, og bidrar til kontinuitet og stabilitet for barna og ungdommene. Jeg legger derfor stor vekt på å kunne opprettholde særskilte arbeidstidsregler i forskrift som gjør det mulig å videreføre hovedtrekkene i dagens omsorgs- og behandlingstilbud ved disse institusjonene.
I den aktuelle saken for EFTA-domstolen, som representanten Trettebergstuen viser til, har lagmannsretten bedt om en rådgivende uttalelse om forståelsen av EUs arbeidstidsdirektiv, herunder hvorvidt en konkret medleverordning ved Fossumkollektivet er innenfor direktivets rammer. Vi følger nøye med på denne saken for EFTA-domstolen.
Det er berammet en muntlig høring om saken i EFTA-domstolen 29. september. Ettersom saken gjelder en pågående tvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for den nasjonale domstolen, er det ikke ønskelig for norske myndigheter å omtale den konkrete tvisten. På bakgrunn av EU-kommisjonens skriftlige innlegg i saken vurderer departementet imidlertid å gi et muntlig innlegg om noen elementer i forskriften generelt. Blant annet gir EU-Kommisjonens innlegg etter departementets vurdering, det hensiktsmessig å kommentere og klargjøre enkelte sider av saken slik at det skal være mulig også i framtiden å praktisere såkalte medleverordninger i barnevernsinstitusjoner.