Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1346 (2014-2015)
Innlevert: 24.08.2015
Sendt: 25.08.2015
Besvart: 31.08.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Mener kunnskapsministeren bibelskoler uten norske elever oppfyller intensjonen i friskoleloven for friskoler med statsstøtte, eventuelt på hvilken måte vil statsråden følge opp disse skolene framover slik at de oppfyller Stortingets intensjon for skoler med statsstøtte?

Begrunnelse

Avisen Dagen har de siste dagene hatt en gjennomgang av bibelskolene i Norge. I den sammenheng kom det fram at det er en stor andel utenlandsstudenter ved skolene. Det er flott med vid rekruttering og internasjonalisering, men det har også framkommet at det blant annet ved en skole, kun er utenlandske studenter. Det går også fram av avisen Dagen sitt oppslag at det kan se ut som om au-pairer og enkelte av deres familier ser på bibelskole som et alternativ til å utvide oppholdet sitt i Norge, gå litt på skole og ha deltidsjobb i tillegg. Om bibelskole er en "lovlig" mulighet for å forlenge sitt opphold i landet kan dette undergrave skolene selv og dagens lover og regler for opphold i Norge. I tillegg er det et spørsmål om bibelskoler med kun utenlandske studenter oppfyller Stortingets intensjon for private skoler med statstilskudd.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Bibelskolene er godkjent og mottar statstilskudd etter voksenopplæringsloven kap. 4. Dette kapitlet regulerer såkalte «diverse skoler», og trådte i kraft 1. juli 2010. Det er i dag godkjent 30 skoler etter kap. 4, av disse er det 20 bibelskoler og ti øvrige skoler (kunstskoler, skoler innen musikk og dans mm.).
Voksenopplæringsloven kap. 4 fastsetter at skolene skal ha læreplaner som er på nivået over grunnskolen, og at skolene selv definerer sitt eget faglige og/eller verdimessige grunnlag. Læreplanene godkjennes av departementet (delegert til Utdanningsdirektoratet). Skoler godkjent etter dette kapitlet er undergitt de samme regler om bruken av statstilskudd og skolepenger som skoler godkjent etter friskoleloven. Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med kap. 4-skolene for å sikre at de driver i samsvar med lov, forskrifter og fastsatte vilkår.
Bibelskolene skal etter loven være åpne for alle, og inntaket av elever skal foretas etter saklige kriterier. Jeg vil understreke at det ikke er i strid med loven å ta inn utenlandske elever så lenge disse har oppholdstillatelse i Norge. Opplysningene som har kommet frem i det siste om at en del bibelskoler har en stor andel utenlandske elever, kan likevel reise spørsmål ved om skolene fyller Stortingets intensjoner med skoleslaget. På denne bakgrunn vil jeg foreta en gjennomgang av finansieringsordningen og regelverket for disse skolene.