Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1351 (2014-2015)
Innlevert: 25.08.2015
Sendt: 25.08.2015
Besvart: 31.08.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Hvis det medfører riktighet at regjeringen vil ta E6 sør for Trondheim ut av miljøpakken, når og hvordan vil samferdselsministeren gjennomføre den statlige overtakelsen av E6 sør for Trondheim, ny Sluppen bro, ny kulvert og ny påkjøringsrampe på Sandmoen, og hvordan vil samferdselsministeren eventuelt følge opp dette finansielt og uten forsinkelser slik at prosjektene startes opp i 2016 og ferdigstilles i 2018?

Begrunnelse

Da lederen av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Linda Hofstad Helleland, besøkte Vegkonferansen på Hell i Nord-Trøndelag 24. august, gikk hun til angrep på Miljøpakken i Trondheim og uttalte at hun og regjeringen vil ta E6 sør for Trondheim ut av Miljøpakken. Komitelederen gjorde det blant annet klart at staten vil ta ansvar og regningen for statens egne veier. Helleland uttaler altså at regjeringen vil ta E6 Sør for Trondheim (Jaktøya-Senterveien) ut av Miljøpakken, videre at regjeringen skal finansiere ny Sluppen Bro, samt ny kulvert under E6 for ny godsterminal allerede nå og finansiere ny påkjøringsrampe for godstrafikk på E6 ved Sandmoen.
Dersom komitelederens uttalelser på vegkonferansen 24. august er korrekte, er dette gledelige nyheter fra høstens statsbudsjett. Jeg regner også med at dette er avklart mellom regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, og med ansvarlig statsråd, samferdselsministeren. Jeg forutsetter selvfølgelig også at dette ikke vil føre til forsinkelser og at prosjektene planlegges startet opp i 2016 og ferdigstilles i 2018 slik Helleland selv bekrefter. Komiteleder Helleland er også gjengitt på sine uttalelser i regionalt media, og på denne bakgrunn ønsker jeg å få svar på noen oppfølgingsspørsmål om statlig overtakelse av E6 Sør for Trondheim med tilhørende prosjekter.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Prosjektet E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen er forutsatt delfinansiert med bompenger fra Miljøpakke Trondheim trinn 2, jf. Prop. 172 S (2012-2013). Som en oppfølging av så vel Miljøpakke Trondheim som Nasjonal transportplan 2014-2015, er det i statsbudsjettet for 2015 lagt opp til anleggsstart på prosjektet i løpet av høsten 2015, jf. Prop. 1 S (2014-2015), side 112. Etter gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2) ga Stortinget endelig klarsignal til anleggsstart gjennom behandlingen av Prop. 108 S (2014-2015). Statens vegvesen har nå lyst ut arbeidene med tilbudsfrist 30. oktober 2015. Dette tilsier anleggsstart i løpet 2015 eller tidlig i 2016 og trafikkåpning i løpet av 2018. Det er ikke lagt opp til endringer i framdrift eller finansieringsopplegg for dette prosjektet.
Jeg legger til grunn at Miljøpakke Trondheim skal gjennomføres som forutsatt. Videre utbygging av riksvegnettet i Trondheim vil imidlertid på vanlig måte være gjenstand for vurderinger i forbindelse med revisjonen av Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029.
Videre utbygging vil også bli vurdert i forbindelse med forhandlingene om en bymiljøavtale mellom staten, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.