Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1352 (2014-2015)
Innlevert: 25.08.2015
Sendt: 25.08.2015
Besvart: 01.09.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Jeg viser til at i statsbudsjettet for 2015 ble familievernet styrket med 50 mill. kroner.
Mener statsråden det var Stortingets intensjon at disse 50 mill. kronene til ekstra styrking av familievernet skulle medføre svekking av tjenesten i distriktene, slik det nå vil bli dersom Familievernkontoret Hallingdal, Stiftelsen Kirkens Familievern blir lagt under ledelse av Familievernkontoret Ringerike, Stiftelsen Kirkens Familievern?

Begrunnelse

Familievernet ble i statsbudsjettet for 2015 styrket med 50 mill. kroner. I Innst. 315 S – (2014–2015) viser flertallet ved Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti til at:

"Dette skal øke familievernkontorenes kapasitet til å utføre kjerneoppgavene, og gjøre det mulig å styrke hjelpe- og behandlingstilbudet til voldsutøvere og familier som lever med vold. Dette tilbudet skal både rettes mot den som utøver volden, ofre for volden, barna i familien og familien som helhet."

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Familieverntjenesten har blitt styrket med 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2015. Av styrkingen til familievernet for 2015 har 45 millioner i sin helhet gått til å øke bemanningen ved familievernkontor. Styrkingen for 2015 har medført at alle familievernkontor har fått økt sine budsjett.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har gitt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) styringssignaler om å prioritere familieverntjenestens forebyggende arbeid, arbeid rettet mot høykonfliktfamilier og arbeid rettet mot voldsutøvere og familier og barn utsatt for vold i nære relasjoner.
Som omtalt i budsjettproposisjonen for 2014-2015, ga BLD i 2013 Bufdir i oppdrag å gjennomgå dimensjoneringen og organiseringen av familieverntjenesten. Oppdraget ble gitt på bakgrunn av rapportering i Dokument 1(2012-2013) Riksrevisjonens rapport om den
årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 fra Riksrevisjonen. Gjennomgangen resulterte i rapporten Dimensjonering og organisering av familieverntjenesten – En evaluering. I rapporten ble det slått fast at det ikke forelå et geografisk likeverdig familieverntilbud nasjonalt. Bufdirs rapport viser også at kontor kan slås sammen for å forebygge sårbarhet med få ansatte, sikre mer robuste enheter og et større faglig miljø.
Med bakgrunn i det som kom fram i Bufdirs rapport har departementet gitt føringer for det videre arbeidet med utvikling av et godt tjenestetilbud i familieverntjenesten. For å fremme et geografisk likeverdig tilbud ved fordeling av de friske midlene, er det bl.a. lagt vekt på å styrke tilbudet ved familievernkontor som har hatt dårlig dekning i forhold til befolknings-grunnlaget. Departementet har videre lagt til grunn at det kan etableres felles ledelse for flere kontor. Det må sikres god tilgjengelighet og kort reiseavstand for brukerne. Dette skal ivaretas bl.a. ved bruk av løsninger som for eksempel utekontor under felles ledelse. Det to-sporede familievern med kirkelige og offentlige kontorer forutsettes også å bli videreført.
Etter min vurdering vil ovenfor nevnte føringer i videre utvikling av familieverntjenestene bidra til at familieverntjenesten i distriktene ikke svekkes.