Skriftlig spørsmål fra Irene Johansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1355 (2014-2015)
Innlevert: 25.08.2015
Sendt: 26.08.2015
Besvart: 04.09.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): I Jernbanereformen som ble lagt fram av Regjeringen i vår, foreslo Regjeringen å splitte opp Jernbaneverket og samle myndighetsoppgaver i et eget Jernbanedirektorat, eventuelt også vurdere et sektorovergripende transportdirektorat for vei og jernbane. Flere Østfoldkommuner har tatt initiativ til at et slikt direktorat bør legges til Østfold, deriblant Moss kommune.
Vil samferdselsministeren ta initiativ til en dialog med Moss kommune for å vurdere en lokalisering av direktoratet i kommunen?

Begrunnelse

I Jernbanereformen som ble lagt fram av Regjeringen i mai 2015, foreslo Regjeringen å splitte opp Jernbaneverket og samle myndighetsoppgaver i et eget Jernbanedirektorat underlagt samferdselsdepartementet. Jernbanedirektoratet skal blant annet ha ansvar for langsiktig planlegging og ha en koordinerende rolle overfor aktørene innen kollektivtransport, i tillegg til å overta enkelte oppgaver fra samferdselsdepartementet. Det ble også understreket i saken at Samferdselsdepartementet vil eventuelt også vurdere et sektorovergripende transportdirektorat for vei og jernbane i det videre arbeidet. Gjenværende oppgaver skal samles i et infrastrukturforetak med ansvar for jernbanenettet og eiendom. Flere Østfoldkommuner har tatt initiativ til at et slikt direktorat, eventuelt også Infrastrukturforetaket, bør legges til Østfold, deriblant Moss kommune. Det er svært få statlige arbeidsplasser som er etablert i Moss. Med flere nedleggelser av arbeidsplasser innen industri de siste årene ligger Moss høyt på arbeidsledighetsstatistikken. Kommunen har imidlertid satset på næringsutvikling og nye virksomheter er etablert.
Det er imidlertid stor pendling fra Moss til Oslo og disse pendlerne representerer sammen med øvrige innbyggere i Mosseregionen en kompetanse som også kan rekrutteres til en slik virksomhet. Moss kommune ligger strategisk til ift. transport og pendling, med ca. 45 min togtur fra Oslo, tett på E6 og Moss lufthavn Rygge og med Moss havn i sentrum. Jeg vil derfor oppfordre samferdselsministeren til å ta initiativ til en dialog med Moss kommune for å vurdere en lokalisering av direktoratet i kommunen i den prosessen som nå skal gjøres.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen, sammen med KrF og Venstre, har gjennom jernbanereformen lagt grunnlaget for en bedre organisering av norsk jernbane. Sammen med kraftig økninger i jernbanebevilgningene (opp ca. 50 pst. etter forrige stortingsvalg), legges grunnlaget for en betydelig satsing på jernbanen til glede for pendlere og næringslivet.
Jeg registrerer at enkelte kommuner har meldt sin interesse for å være vertskommune for et framtidig jernbanedirektorat. Det er positivt. I tillegg til at Moss har meldt sin interesse mottok jeg i juni i år også en konkret henvendelse fra Fredrikstad kommune både knyttet til lokalisering av direktorat og jernbaneinfrastrukturforetak. Jeg setter pris på representanten Johansens engasjement i så måte, spesielt tatt i betraktning at Arbeiderpartiet var kritisk til å opprette et jernbanedirektorat.
Det er en rekke forhold som skal utredes og tilrettelegges for at jernbanereformen skal bli implementert på en vellykket måte. Samferdselsdepartementet arbeider nå med å legge planer for hvordan jernbanereformen skal implementeres på best mulig måte, basert på Stortingets behandling av Meld. St. 27 / Innst. 386 S (2014-2015). En viktig del av jernbanereformen innebærer en deling av dagens Jernbaneverket i et styrende direktorat og et infrastrukturforetak med ansvar for drift, vedlikehold og utbygging av jernbanenettet. I oppbyggingsfasen vil det være behov for tett kontakt med departementet. Dette gjelder ikke minst dimensjonering av og oppgaveportefølje for det nye direktoratet.
Regjeringen vil relativt raskt komme tilbake til Stortinget med en orientering om framdriften i dette arbeidet, herunder prosess og tidsplan for implementering av de ulike elementene i jernbanereformen. Jeg ser det imidlertid ikke som hensiktsmessig å avholde møter eller ha direkte kontakt med enkeltkommuner konkret knyttet til framtidige lokaliseringsspørsmål på nåværende tidspunkt.