Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1364 (2014-2015)
Innlevert: 27.08.2015
Sendt: 28.08.2015
Besvart: 04.09.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): I NRKs valgdebatt om kommunereformen 19. august opplyste statsråden at det er forsket på resultatene av tidligere kommunesammenslåinger. Ifølge statsråden viser denne forskningen at sammenslåtte kommuner har opprettholdt et desentralisert tjenestetilbud og at befolkningsnedgang er snudd til befolkningsoppgang.
Hvilke forskningsprosjekt var det statsråden viste til, og hvor er resultatene av disse gjort tilgjengelig for allmenheten?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Det er forsket mye på resultater og erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger. I perioden 2002 til 2013 er det gjennomført syv frivillige sammenslåinger. Av disse er fem av sammenslåingene evaluert av ulike forskningsmiljøer på oppdrag av daværende Kommunal- og regionaldepartementet. Agenda utredning og utvikling evaluerte Re kommune i 2006, mens Telemarksforskning har evaluert sammenslåingen i Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund i 2009. Asplan Viak og Telemarksforskning har i tillegg fulgt gjennomføringsprosessene fra 2005-2008 på oppdrag av KS. De to siste sammenslåingene, Inderøy og Harstad, er ennå ikke evaluert av forskere.
Evalueringsrapportene er gjort rede for og oppsummert i Prop. 95 S (2013-2014) Kommuneproposisjonen 2015, og er også gjort tilgjengelige på bl.a. www.kommunereform.no. Ekspertutvalget for kommunereformen har også referanser til disse evalueringsrapportene i sin delrapport fra mars 2014.
Telemarksforskning, som har evaluert sammenslåingene fra 2005 til 2008 (TF-rapport nr. 258, 2009), oppsummerer i sin rapport at et desentralisert tjenestetilbud er blitt opprettholdt. Det er også et funn fra disse sammenslåingene at ressurser er flyttet fra ledelse og administrasjon til tjenesteproduksjon. Videre oppsummeres det også som en effekt av sammenslåingene at de har gitt bedre tjenester der det har blitt større fagmiljø, for eksempel innen tekniske tjenester, planlegging, landbruk, barn, familie og helse. Innenfor administrative tjenester, som økonomi og personal, meldes det om at man har fått en sterkere og mer robust tjeneste, og at man spesielt i de minste kommunene ikke lenger er så avhengig av enkeltpersoner for gjennomføring av kritiske oppgaver. Helhetsinntrykket er at kommunesammenslåingene ikke har medført store endringer i folks opplevelse av tjenestetilbudet.
Når det gjelder befolkningsutvikling konkluderer Telemarksforskning med at i de kommunene som har slitt med fraflytting og befolkningsnedgang, har den negative befolkningsutviklingen bremset opp eller fått en mer positiv utvikling etter sammenslutningen. Det er et klart flertall i alle de sammenslåtte kommunene som mener at sammenslåingen har bidratt til at man har fått en kommune som står bedre rustet til å møte framtidige utfordringer knyttet til samfunns- og næringsutvikling.
Når det gjelder evalueringen av Ramnes og Våle, konkluderte Agenda utredning og utvikling med at også de etter sammenslåingen kunne tilby bredere og mer spesialiserte tjenester sammenlignet med de to tidligere kommunene. Med bakgrunn i en gjennomført innbyggerundersøkelse konkluderte Agenda også med at innbyggerne var mer fornøyde med dagens tjenester enn de var i de tidligere kommunene. Et flertall av innbyggerne fikk bedre tilgjengelighet til kommunens administrasjon og tjenestetilbud.