Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1367 (2014-2015)
Innlevert: 28.08.2015
Sendt: 28.08.2015
Besvart: 04.09.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Mener statsråden at det er dyrevelferdsmessig forsvarlig at ulv får oppholde seg i et beiteområde, innenfor et rovdyrgjerde der den kan gjøre stor skade på få timer uten at det kommunale fellingslaget får lov til å overta beitelaget sin fullmakt til nødvergerett?

Begrunnelse

I Flendalen i Trysil er om lag 20 sauer drept eller så hardt skadet av ulv at de har måttet avlives. Ulveangrepet har skjedd innenfor et rovdyrgjerde. Beiteområdet utgjør 22 000 mål og på området finnes det om lag 500 sau på beite. Beitelaget utelukker derfor ikke at det kan bli avdekket flere rovdyrtap.
Da beitelagslederen søkte om fellingstillatelse til Fylkesmannen på telefon fikk han avslag. Han ville anke på stedet, men ble fortalt at dette da måtte gjøres på epost. I følge artikkel i avisa Østlendingen torsdag 27. august, fikk beitelagslederen beskjed fra Miljødirektoratet om at beitelaget etter nødvergeparagrafen kan felle ulven innenfor gjerdet dersom det er fare for nye angrep. Det er det naturlig nok når en ulv befinner seg i et beiteområde med sau. Beitelaget får imidlertid ikke lov til å overføre sin fullmakt til nødvergerett til det kommunale fellingslaget.


Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Norsk lovgivning inneholder ulike bestemmelser om nødverge som innebærer at en handling som ellers er straffbar, blir straffri dersom den er foretatt for å avverge eller forsvare seg mot et ulovlig angrep, så fremt visse nærmere vilkår er oppfylt. Den sentrale nødvergebestemmelsen når det gjelder felling av rovdyr i rovdyrsikkert hegn er naturmangfoldloven § 17 a. Bestemmelsen sier blant annet:

"Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive rovdyr som befinner seg i rovdyrsikkert hegn når avliving må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på produksjonsdyr eller hund.(…)".

Bestemmelsen gir eieren eller den som opptrer på vegne av eieren en rett til å avlive rovdyr for å forsvare beitedyr mot et angrep, eller for å avverge et angrep, der det er realistisk at dette omgående vil komme. Adgangen til å avlive i nødverge må ikke forveksles med adgangen etter naturmangfoldloven og rovviltforskriften til skadefelling.
Det fremgår av bestemmelsen at i tillegg til eieren kan "en som opptrer på vegne av eieren" avlive rovdyr i nødverge. Formuleringen "en som opptrer på vegne av eieren" skal forstås på samme måte som den tilsvarende formuleringen i § 17. Ot.prp.nr. 52 (2008-2009) s. 387 slår fast følgende om dette uttrykket:

"Formuleringen «en som opptrer på vegne av eieren» omfatter den eller de personer som har fått eller påtatt seg ansvar for å se etter dyrene, f.eks. gjetere. Det er ikke noe krav om at den som opptrer på vegne av eieren har fått dette i form av en skriftlig fullmakt eller lignende."

Jeg antar videre at begrepet "en som opptrer på vegne av eieren" også vil omfatte personer i eierens husstand samt ansatte eller oppdragstakere med oppgave å skjøtte driften av eiendommen generelt. Begrepet er noe skjønnsmessig, og hvorvidt en person kan anses for å opptre på vegne av eieren må vurderes konkret.
Et kommunalt fellingslag vil først være aktuelt å benytte i de tilfeller tillatelse til felling er gitt. Et kommunalt fellingslag har som oppgave å utføre et fellingsoppdrag, og kan ikke anses å opptre på vegne av dyreeier med ansvar for å se etter beitedyrene
Til orientering kan jeg i denne konkrete saken i tillegg opplyse om at Fylkesmannen i Hedmark ga tillatelse til felling av en ulv innenfor dette rovdyravvisende gjerdet fra fredag 28. august.