Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1369 (2014-2015)
Innlevert: 28.08.2015
Sendt: 28.08.2015
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 09.09.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): De siste årene har det blitt en betydelig økning av antall fødsler om sommeren. Mye tyder på en sammenheng mellom planlagte graviditeter og barnehageopptaket 1. september. Den sprengte kapasiteten gjør det vanskeligere å gi et trygt fødetilbud.
Vil ministeren ta initiativ til å vurdere endringer av søknadsfristen for barnehageplass for å redusere risiko for fødselsskade som følge av sprengte fødeavdelinger midt i ferieavviklingen?

Begrunnelse

Ifølge SSB ble det født 14 % flere de tre månedene før 1. september enn de tre månedene etter. Den Norske Jordmorforening mener at den sprengte kapasiteten ved fødeavdelingene om sommeren gjør det vanskelig å få gitt den oppfølgingen og trygghet som er ønskelig. Flere sykehus er også bekymret for utviklingen.
Det beste hadde vært kontinuerlig opptak eventuelt flere opptak i året til barnehageplass. Det minste tiltaket er å forskyve søknadsfristen til senere på høsten for å unngå fødsel boom midt i ferieavviklingen.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Bestemmelsen om rett til barnehageplass i barnehageloven sikrer at barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i løpet av august samme år. Dagens rettighetsbestemmelse kan medføre ventetid for barnehageplass, noe som kan oppleves som frustrerende for barnefamilier med barn født 1. september eller senere.
Det fødes mange barn i sommermånedene, men ifølge fødselsstatistikken til Statistisk sentralbyrå er det likevel ikke vesentlig endring i antall sommerfødsler nå enn det var før retten til barnehageplass ble innført i 2009. Andelen barn født i sommermånedene har vært relativt stabil siden 2000.
Hovedopptaket i barnehagene er i august fordi det er da seksåringene begynner på skolen og det blir frigjort plass til et nytt årskull i barnehagene. Å forskyve opptaket til senere på høsten, slik representanten Grung foreslår, er ingen god løsning. Det vil øke ventetiden for barnefamiliene og føre til at ledige plasser blir stående tomme.
Regjeringen ønsker å øke fleksibiliteten i barnehageopptaket. I budsjettet for 2015 sørget regjeringspartiene og samarbeidspartiene for at det ble bevilget 333 mill. kroner til 3 400 flere barnehageplasser. Helårsvirkningen av satsingen i 2016 er 729 mill. kroner. Bevilgningsøkningen legger til rette for kortere ventetid og at flere ettåringer født 1. september eller senere kan få plass i barnehage. Midlene er lagt inn i kommunerammen, og jeg forventer at kommunene følger opp og sørger for å etablere flere plasser slik at ventetiden går ned.