Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1373 (2014-2015)
Innlevert: 28.08.2015
Sendt: 31.08.2015
Besvart: 07.09.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hva gjør statsråden for å håndtere situasjonen med MRSA og kan statsråden garantere at ingen bønder lider et økonomisk tap som følge av at MRSA blir påvist i deres besetninger?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg har gitt min tilslutning til en svært ambisiøs strategi for å forsøke å hindre at dyreassosiert MRSA får fotfeste i norsk svinehold. Mattilsynet gir pålegg om avliving og etterfølgende vask og desinfeksjon i besetninger hvor bakterien blir påvist.
Mye tyder på at påvisningene av dyreassosiert MRSA skyldes smitte fra røktere eller innkjøp av levende dyr som er smittet. Gode forebyggende tiltak er avgjørende om man skal hindre at bakterien kommer inn i svinebesetningene. Det er derfor nødvendig at næringen bedrer sine rutiner ved omsetning av levende svin og styrker hygienetiltak i besetningene. Jeg har dialog med næringen om dette. Sammen med helse- og omsorgsministeren har jeg sendt rundskriv til landets kommuner for å understreke at det skal være enkelt for svineprodusenter og røktere å få testet om de er bærere av MRSA-bakterier.
Det er også etablert en ny kompensasjonsordning for produksjonstap ved dyreassosiert MRSA. Ordningen innebærer at det ytes kompensasjon for deler av produksjonstapet. Denne kompensasjonen kommer i tillegg til erstatning for dyr og dekning av saneringskostnader, noe som gis i alle tilfeller der Mattilsynet gir pålegg om avliving på grunn av smittestoffer/smittsom dyresykdom. Kompensasjonsordningen reduserer de økonomiske tapene. Samtidig er det viktig at statlige ordninger ikke fjerner insitamentet til å gjennomføre gode smitteforebyggende tiltak. Gjennom private forsikringsordninger vil det normalt være mulig å redusere tapene ytterligere.