Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1374 (2014-2015)
Innlevert: 28.08.2015
Sendt: 31.08.2015
Besvart: 11.09.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Kan jeg be om en fullstendig oversikt over avhending/overdragelse og salg av Forsvarets bygg og anlegg de siste 15 år til kommuner, fylkeskommuner, stiftelser o.l., og private, og hvilke vederlag, pris og andre betingelser som er knyttet til disse avhendingene?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president datert 31. august 2015 med anmodning fra stortingsrepresentant Karin Andersen om at det gis en fullstendig oversikt over avhending/overdragelse og salg av Forsvarets bygg og anlegg de siste 15 år til kommuner, fylkeskommuner, stiftelser o.l., og private, og hvilke vederlag, pris og andre betingelser som er knyttet til disse avhendingene.
Forsvaret hadde i 2001 en eiendomsmasse som var altfor omfattende i forhold til de oppgaver Forsvaret skulle løse i fremtiden. En stor og overflødig eiendomsmasse belastet også driftsbudsjettene i Forsvaret i et omfang som ikke kunne fortsette. Forsvarsdepartementet (FD) anbefalte en reduksjon av bygningsmassen i størrelses-orden 2 mill. kvadratmeter, jf. St. prp. nr. 45 (2000-2001) pkt. 6.4.2. Stortinget sluttet seg gjennom behandlingen av Innst. S. nr. 342 (2000-2001) til anbefalingen. FD fikk også fullmakt til å benytte alle netto salgsinntekter av eiendomssalg til moderniseringen av Forsvaret, jf. Budsjett-innst. S. nr.7 (2001-2002) til St. prp. nr. 1 (2001-2002).
Siden 2001 er ca. 2,8 mill. kvadratmeter bygningsmasse avhendet og årlige driftskostnader er redusert med over 2 mrd. kroner som følge av dette. I tillegg er netto salgsinntekter på til sammen ca. 3.4 mrd. kroner tilbakeført til forsvarsbudsjettet i perioden. Til sammenligning koster ett års drift av Kystvakten litt over én mrd. kroner.
I tillegg til de forsvarsinterne aspektene knyttet til avhendingen av bygg og anlegg i denne perioden, vil jeg også vise til den positive betydningen dette har hatt for hele det norske samfunnet. For mange lokalsamfunn har avhending av overflødige forsvarseiendommer typisk ført til ny næringsvirksomhet og dermed nye muligheter for kommuner og private. Eksempelvis er det etablert barnehager, kurs- og konferansesenter, hotell, butikker, smier, verksteder m.m. Det vises i denne forbindelse til vedlagte liste over tidligere forsvarseiendommer som nå har fått et nytt allmennyttig bruksområde.
Videre har Forsvaret fristilt ca. 20 mill. kvadratmeter friluftsområder for allmenheten. Det tilsvarer 2857 fotballbaner fordelt over hele landet. Områdene har tidligere vært eksempelvis øvingsområder, skytebaner el. som Forsvaret ikke lenger hadde behov for. En stor del av inntektene fra eiendomssalgene har blitt og blir benyttet til å rydde og fjerne eventuell forurensing av tidligere tiders forsvarsaktivitet. Forsvarssektoren har vært en pioner for å finne nye og bedre måter å rydde miljøet. Områder som tidligere var avstengt for allmenheten har nå blitt tilgjengelige og attraktive friområder. Fjøløy fort på Rennesøy ble ryddet og sikret og har i dag status som naturområde. Møringa på Karljohansvern ble ryddet og omgjort til et populært rekreasjons- og friluftsområde for både innbyggere og tilreisende i Horten. I disse dager ferdigstilles miljøsaneringsarbeider på Gimlemoen ved Kristiansand, der forurensing og rester etter tidligere militær aktivitet er fjernet fra byens bymark.
Styrende for all avhending av overflødig forsvarseiendom er Instruks om avhending av statlig eiendom m.v., Avhendingsinstruksen, gitt ved kgl. res. av 19. desember 1997.