Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1375 (2014-2015)
Innlevert: 28.08.2015
Sendt: 31.08.2015
Besvart: 08.09.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Helseministeren har ved flere anledninger uttalt at sykehuset i Arendal er tryggere enn noensinne og at det ikke pågår en nedbygging, dette bestrides av de ansatte, tillitsvalgte, brukerorganisasjoner og tverrpolitisk lokalt og regionalt. Tillitsvalgte ved sykehuset hadde også et møte med Helseministeren hvor statsråden ba dem «om å slutte å bråke». Det er nå sendt brev til statsråden fra de samme tillitsvalgte.
Mener statsråden at tillitsvalgte ikke skal uttale seg om denne veldokumenterte nedbygginga av vitale funksjoner ved sykehuset i Arendal og har statsråden tenkt ukritisk å støtte sykehusledelsen og flertallet i styret med denne nedbyggingen?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg vil innledningsvis vise til mitt svar på spørsmål nr. 1281 fra representanten de Ruiter, som berører de endringer som skjer i funksjonsfordelingen ved Sørlandet sykehus. Jeg vil også trekke frem følgende fra dette svaret:

"Jeg vil vise til at jeg gjentatte ganger har opplyst at jeg ser det som lite sannsynlig at sykehusstrukturen på Sørlandet blir endret i overskuelig framtid. Sørlandet sykehus holder ikke på med noen nedbygging av Arendal sykehus. Arendal sykehus har tvert i mot fått etablert flere spesialiserte funksjoner for hele regionen som øyemedisin, fedmeoperasjoner og smertepoliklinikk."

Når jeg besøker landets sykehus forsøker jeg alltid å legge inn et møte med de tillitsvalgte. Jeg håper at disse møtene oppfattes som en arena for åpen dialog, hvor de tillitsvalgte fullt ut får uttrykt sine synspunkter. Disse møtene gir meg svært verdifull kunnskap om hvilke saker de tillitsvalgte er opptatt av, og deres vurdering av tilstanden i spesialisthelsetjenesten. At jeg i disse møtene også gir uttrykk for mine synspunkter, ser jeg som naturlig.
Jeg skjønner at tillitsvalgte kan oppleve omstillinger som vanskelige. I blant kan endringer være faglig begrunnet, men uten at alle er faglig enige. Når det gjelder det aktuelle møtet i Kristiansand, opplevde jeg det som et godt møte med de ansatte på sykehuset, hvor det blant annet ble diskutert hvordan man kunne komme seg videre fra de pågående diskusjoner og uenigheter som oppleves som utfordrende og belastende for ansatte og arbeidsmiljø.
Jeg har alltid vært tydelig på at jeg mener det skal være en åpenhetskultur i Helse-Norge, der ansattes røst spiller en viktig rolle. Jeg tror alle som ser hvor aktive helsepersonell og deres tillitsvalgte er i offentlige debatter, ser at dette også er en realitet. Det jeg derimot advarte om, og som jeg mener er helt rimelig å påpeke, er at når enkelte går ut og sprer helt feilaktige myter om at et sykehus er nedleggingstruet og skaper et inntrykk av at det er utrygt å føde der, så skaper dette utrygghet i befolkningen, det utfordrer arbeidsmiljøet og det kan i verste fall vanskeliggjøre rekruttering.
Jeg mener selvsagt at tillitsvalgte skal si fra om forhold de mener det er riktig å ta opp, men jeg er også bekymret over at Arendal ikke framstilles som det gode og viktige sykehuset det er for innbyggerne. Jeg vil også understreke at det som representanten i spørsmålet fremstiller som et sitat i fra meg, ikke er korrekt.
Sørlandet sykehus holder ikke på med noen nedbygging av Arendal sykehus. Fødetilbudet på Arendal er trygt.