Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1378 (2014-2015)
Innlevert: 31.08.2015
Sendt: 31.08.2015
Besvart: 09.09.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Hvordan følger statsråden opp bekymringsmeldingene i tilknytning til mottak av enslige mindreårige asylsøkere i Politiets utlendingsenhets lokaler på Tøyen, og hvordan sikrer statsråden at barna som er på flukt tas imot og følges opp på en verdig og human måte?

Begrunnelse

Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at 1357 enslige barn på flukt har kommet til Norge per 31. juli i år. Den kraftige veksten har skapt store utfordringer for mottaksapparatet.
Undertegnede har mottatt bekymringsmeldinger om situasjonen for nyankomne enslige asylsøkere, og da særlig forholdene ved Politiets utlendingsenhet på Tøyen. Bekymringene knytter seg til mangel på servering av varm mat, hygieniske forhold, praksis hvor barna blir låst inne på venterom og lang ventetid som medfører at barn må sove på gulvet.
Undertegnede har forståelse for at situasjonen er krevende for mottaksapparatet, men viser til at man har hatt lang tid til å forbedre forholdene. Vergeforeningen sendte allerede i januar i år bekymringsmelding til Barneombudet om forholdene ved lokalene på Tøyen, og dette er fulgt opp av Barneombudet og andre gjennom våren og sommeren.
Bekymringene undertegnede har mottatt knytter seg også til den videre oppfølgingen av barna, og forholdene ved mottakene for enslige mindreårige, som nå tar imot flere barn enn før.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det har i 2015 vært en kraftig økning i antall asylsøkere til flere europeiske land, siden juli også til Norge. Det har også vært en betydelig økning i andelen enslige mindreårige som søker om beskyttelse. Mens denne andelen tidligere i år har vært om lag 10 prosent, har den i juli og august gjennomgående vært om lag 25 prosent, med enkelte uker over 30 prosent.
Politiets utlendingsenhet (PU) prioriterer særskilt registrering av enslige mindreårige asylsøkere. Jeg har fått opplyst av Politidirektoratet at PU fra og med siste halvdel av juli innførte en ordning for å begrense at familier med barn og enslige mindreårige må vente til neste dag for å bli registrert. Ordningen går ut på at enslige mindreårige asylsøkere og familier med barn som ankommer PUs lokaler før kl. 21:00 på kvelden blir prioritert for registering før de kjøres til UDIs transittmottak på Refstad eller til et omsorgssenter som drives av barnevernet. Mindreårige som ankommer etter kl. 21:00 har så langt blitt tilbudt opphold i PUs lokaler frem til registrering (i adskilte, egne rom). Det arbeides med å finne en bedre og mer tilrettelagt løsning for denne gruppen.
Lokalene til PU er regulert som kontorlokaler med venterom og er ikke regulert til langvarige opphold, herunder overnatting. PU tilbyr tørrmat, nudler og tepper, og det er tilgang til vask og toalett. Lokalene blir vasket minst fire ganger om dagen.
For å ivareta sikkerheten til asylsøkerne og egne ansatte, må PU til enhver tid ha kontroll på hvem som oppholder seg i lokalene. Alle som oppholder seg i lokalet kan når som helst ta kontakt med de ansatte for å gå ut av bygget.
Etter å ha blitt registrert hos PU blir enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år tilbudt plass i egne mottak eller i avdelinger tilpasset denne gruppen. UDI har omsorgsansvaret og skal sikre nødvendig omsorg og trygghet på mottakene. Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år bor på egne omsorgssentre i regi av Barne-, ungdoms- og familieetaten.
At det kommer langt flere enslige mindreårige asylsøker til Norge nå enn tidligere har medført et akutt behov for utvidelse av kapasitet i mottak. Situasjonen er krevende. UDI øker derfor mottakskapasiteten raskt, både gjennom å utvide eksisterende mottak for enslige mindreårige og ved å etablere nye. Antall mottak for enslige mindreårige har fra første kvartal i 2015 og til utgangen av august økt fra 11 til 27. Kapasiteten i barnevernets omsorgssentre økes også og sakene til enslige mindreårige asylsøkere prioriteres i alle ledd. Det vil samtidig bli iverksatt tiltak blant ansatte i UDI som skal gi kompetanseheving og god håndtering av saker som angår enslige mindreårige.
Regjeringen er opptatt av at situasjonen håndteres på en god måte, og fremmet i statsråd den 9. september en kongelig resolusjon som sørger for en umiddelbar styrking av politiets registreringsarbeid med 5 mill. kroner. Regjeringen følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende ytterligere tiltak.