Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1376 (2014-2015)
Innlevert: 28.08.2015
Sendt: 31.08.2015
Besvart: 15.09.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan Helseministeren oppgi ved sykehusenes navn hvilke av de 53 sykehusene som oppgis i svar på skriftlig spørsmål til undertegnende 21.01.15 (Dokument nr. 15:439 (2014-2015), som har over 200 senger og hvilke av sykehusene som har under 200 senger?

Begrunnelse

I svar til undertegnede på spørsmålet:

"Kva forskingsgrunnlag frå Norge ligg til grunn for å føreslå å sette grensa for akuttkirurgi på 60-80 000 i befolkningsgrunnlag ved sjukehus?"

viser statsråden til:

"(...) at internasjonal litteratur konkluderer med at minimumsstørrelsen på et generelt akuttsykehus bør være 200 senger. I Norge er det i dag 2,1 senger pr 1000 innbyggere. Dvs. at et sykehus på 200 senger tilsvarer et opptaksområde på omtrent 100 000."

I svar til undertegnede på spørsmål om antall sykehussenger 25.08.2015 oppgir ministeren tall for Odda sjukehus og Oslo universitetssykehus (OUS).Det er imidlertid viktig at det fremskaffes en fullstendig oversikt.
Viktig premisser i arbeidet med nasjonal helse- og sykehusplan må klargjøres og det innebærer at informasjon om hvilke sykehus som har et sengeantall over 200 og hvilke som har et sengeantall under 200 gjøres tilgjengelig. I svaret bør det presiseres hva slags beregningsmetode som er lagt til grunn.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I rapporten "Hospitals in a changing Europe" (2002) fra WHO/European Observatory, vises til litteratur som antyder at et generelt akuttsykehus bør ha minimum 200 senger. Når det gjelder norske forhold, vil jeg understreke at jeg ikke anser sengetallet som avgjørende for hvilke behandlingstilbud som skal kunne tilbys ved et akuttsykehus. Det avgjørende er at de tjenestene sykehuset tilbyr har tilfredsstillende kvalitet og pasientsikkerhet, og at de imøtekommer behovene til befolkningen i sykehusenes opptaksområder nå og i årene fremover.
Sengetallene for Odda sjukehus og Oslo universitetssykehus var hentet fra en oversikt utarbeidet av SSB for Helse- og omsorgsdepartementet.
SSB publiserer antall senger på helseforetaksnivå, men ikke på sykehusnivå. Grunnen er at kvaliteten på data på helseforetaksnivå er bedre enn på sykehusnivå. Noen sykehus rapporterer sengetall direkte til SSB. I andre tilfeller rapporteres det samlet fra helseforetaket. Det kan være endringer fra et år til det neste med tanke på hvordan sykehusene rapporterer. Oslo universitetssykehus rapporterer samlet sengetall inkludert Radiumhospitalet og Rikshospitalet, mens Ski sykehus rapporterte separat i 2013, men sammen med Ahus i 2014
Sengetallene rapporteres til SSB årlig. Sengene er definert som «en behandlingsplass utrustet og bemannet for behandling». Oversikten viser antall senger for norske sykehus per 31.12.2014 og følger vedlagt.

Vedlegg til svar: