Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1381 (2014-2015)
Innlevert: 31.08.2015
Sendt: 01.09.2015
Besvart: 11.09.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Forslag til reguleringsplan for E16 gjennom Nes kommune i Akershus lar vente på seg. Planen skulle vært lagt fram for en god stund siden, men er åpenbart forsinket. Nylig uttalte vegvesenets prosjektleder at det mangler klarsignal fra Vegdirektoratet før planen kan legges fram.
Hvorfor er reguleringsplanen for E16 gjennom Nes forsinket, og når vil den bli lagt fram?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I NTP 2014-2023 er strekningen Herbergåsen – Nybakk i Akershus prioritert som tredje og nest siste etappe med anleggsstart i første fireårsperiode. Prosjektet omfatter bygging av 17,5 km firefelts veg i Nes og Ullensaker kommuner, omlegginger og utbedringer av sekundært og avlastet vegnett samt bygging av gang- og sykkelveger. Arbeidet med reguleringsplan pågår.
Jeg er gjort kjent med at det er store kostnadsøkninger på prosjektet. Dette vil kreve en vesentlig økning av den statlige rammen i forhold til det som er lagt til grunn i NTP 2014-2023. Statens vegvesen / Vegdirektoratet vil om kort tid komme med en orientering om status for prosjektet, inklusiv mulige konsekvenser av kostnadsøkningen.
Jeg ser frem til å få denne snarlige orienteringen, som jeg planlegger å få sammen med en befaring på strekningen. Min klare ambisjon er at vi skal ha god progresjon i det videre planarbeidet for strekningen.