Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1383 (2014-2015)
Innlevert: 01.09.2015
Sendt: 01.09.2015
Besvart: 09.09.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Hvilke tiltak vil justisministeren iverksette for å sette politi og tollvesen i stand til å håndtere et sterkt voksende antall asylsøkere med tanke på midlertidige oppholdsrom i påvente av registrering, styrke kapasitet på transport av asylsøkere fra registrering i politidistriktet samt sikre tilstrekkelig kapasitet på Tøyen slik at Politiets Utlendingsenhet kan fungere tilfredsstillende?

Begrunnelse

Det er på våre grenseoverganger registrert en sterk økning i antallet asylsøkere blant annet over Svinesund og Ørje i Østfold. På en dag i forrige uke kom det flere asylsøkere inn over Østfold enn det vanligvis gjør på en hel måned. Dette utfordrer mottaksapparatet både hos Tollvesen og Politi og fører til store køer på venterom som ikke er egnet for å ta imot barn, syke og eldre. Slik flyktningsituasjonen er nå er det grunn til å tro at vi må være forberedt på en økende mengde asylsøkere i tiden som kommer.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det har i 2015 vært en kraftig økning i antall asylsøkere til flere europeiske land, siden juli også til Norge. Mens de fleste velger å søke om beskyttelse i Politiets utlendingsenhets (PU) lokaler i Oslo, er det andre som søker om beskyttelse ved grensepassering eller når de blir påtruffet av norske myndigheter i en kontrollsituasjon. Uavhengig av hvor søknaden fremsettes, er det rutine at asylregistreringen foretas i PUs lokaler.
Hva gjelder asylsøkere som blir påtruffet i Østfold politidistrikt, opplyser Politidirektoratet at hovedpraksis den siste tiden har vært å besørge transport av asylsøkere til politihuset i Sarpsborg og så frakte dem videre til Oslo i samarbeid med PU. Det høye antall asylankomster har medført at oppholdet på politistasjonen har vart lenger enn ønskelig. Politiet i Østfold har ikke venterom som er egnet til lengre opphold og har derfor inngått en beredskapsavtale med Sanitetens Omsorgs- og Beredskapsgruppe i Sarpsborg. Avtalen går ut på at Sarpsborg Sanitetsforenings hus er disponibelt for politiet slik at asylsøkere kan oppholde seg der i påvente av registrering og transport. Medlemmer av sanitetsforeningen vil sørge for enkel matservering, og det er tilgang til toalett og tepper. Oppholdet i disse lokalene skal være kortvarige, og de skal ikke benyttes til overnatting.
For mer informasjon om situasjonen og tiltak som er satt i verk i PU, viser jeg til mitt svar på spørsmål nr. 1378 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ola Elvestuen.
Den store økningen i antall asylsøkere har medført utfordringer for hele utlendingsforvaltningen. Regjeringen fremmet i statsråd den 9. september en kongelig resolusjon som sørger for en umiddelbar styrking av politiets registreringsarbeid med 5 mill. kroner. Regjeringen følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende ytterligere tiltak.